Събота, 15 Юли 2023
            
Елена Общество

Община Елена стартира кампания за безвъзмездно предоставяне на контейнери за компостиране в общността и домакинствата

  11.04.2023 10:41
Община Елена стартира кампания за безвъзмездно предоставяне на контейнери за компостиране в общността и домакинствата

В рамките на проект „От компостиране към нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“, № BG16M1OP002-2.009-0020-C01, процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., Община Елена  стартира кампания за безвъзмездно предоставяне на компостери за компостиране в общността и домакинствата.
От 29 март до 17 април 2023 г. жителите на всички населени места в община Елена, собственици на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², както и собствениците на къщи за гости / хотели / места за настаняване с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², могат да подадат заявление за получаването на компостер за домашно компостиране.

Ще бъдат предоставени 285 компостери с различна вместимост според спецификата на обектите, в които ще се разположат съдовете за компостиране: за компостиране в домакинства, живеещи в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м² - 243 броя компостери от 1200 литра; за пилотно компостиране в 10 къщи за гости - 10 броя компостери от 400 литра - въртящи се.

Освен тях, за пилотно компостиране в Парк „Калето“ и около градски стадион в Елена ще се разположат 12 компостери от 1200 литра, както и в 12 училища и детски градини - 20 въртящи се компостери с вместимост от 400 литра.

В градинката на Общностен център Елена, където ще заработи Общински екологичен център, ще се обособи зона за компостиране с 2 компостера от 1200 литра и от 400 литра за практически занятия на деца и младежи.

Местата са избрани според най-голям брой посещения, най-голямо замърсяване с БрБО от консумацията на ядки и плодове и най-голяма площ.

За да кандидатстват, гражданите трябва да са собственици на имота, върху който ще разположат компостера, дворното място (незастроената площ) в имота да е ≥150 м², като регламентът допуска в един имот да се разположи не повече от един компостер.

Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя.
За заявяване на въртящ се компостер в къщите за гости - такъв ще бъде предоставен на първите 10 подали заявление. Всички следващи ще могат да получат компостер от 1200 литра. Задължително условие е обектът да бъде категоризиран.
Заявлението може да бъде получено в Център за административно обслужване на Община Елена - гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24 или да се изтегли от сайта на Община Елена.
Документите могат да се подават лично в Център за административно обслужване на Община Елена - гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, по пощенски път - на същия адрес, както и на e-mail: [email protected].

Постъпили заявления без приложен документ за собственост няма да бъдат разглеждани.


Ключови думи
компостиране
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати