Сряда, 01 Nov 2023
            
Велико Търново Други Елена

В Елена продължава кампанията за безвъзмездно предоставяне на контейнери за компостиране в общността и домакинствата

  02.08.2023 15:39
В Елена продължава кампанията за безвъзмездно предоставяне на контейнери за компостиране в общността и домакинствата

В рамките на проект „От компостиране към нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“, №BG16M1OP002-2.009-0020-C01, процедура №BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., Община Елена стартира кампания за безвъзмездно предоставяне на компостери за компостиране в общността и домакинствата.

Жителите на всички населени места в община Елена, собственици на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², както и собствениците на къщи за гости / хотели / места за настаняване с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², могат да подадат заявление за получаването на компостер за домашно компостиране.

За да кандидатстват, гражданите трябва да са собственици на имота, върху който ще разположат компостера, дворното място (незастроената площ) в имота да е ≥150 м², като регламентът допуска в един имот да се разположи не повече от един компостер.

Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя.

Заявлението може да бъде получено в Център за административно обслужване (ЦAO) на Община Елена - гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24 или да се изтегли от сайта на Община Елена.

Документите могат да се подават лично в ЦАО на Община Елена - гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, по пощенски път - на същия адрес, както и на e-mail: [email protected].

Постъпили заявления без приложен документ за собственост няма да бъдат разглеждани.


Ключови думи
компостиране Елена
Последни
Седмицата
Анкета
На 5 ноември ще гласувам за

Резултати