Събота, 01 Oct 2022
            
Общество Павликени

Община Павликени започва демонстрационен проект за предотвратяване на образуването и за устойчиво управление на битови отпадъци

  21.02.2022 12:00
Община Павликени започва демонстрационен проект за предотвратяване на образуването и за устойчиво управление на битови отпадъци

Площадки за обществено компостиране ще бъдат изградени в Павликени и  Бяла черква. В трите училища в Павликени ще бъдат доставени компостери. Компостери ще бъдат раздадени и за домашно компостиране, а за заинтересованите лица предстоят и обучения за компостиране.

Това са част от дейностите по Демонстрационен проект в областта на управление на отпадъците "Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци в община Павликени", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На 16.02.2022 Община Павликени сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението му на стойност 373 093,92 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца.

Основна цел на проекта е в община Павликени да се демонстрират добри практики от успешно изпълнени проекти, които ще допринесат за прехода към кръгова икономика и формирането на общество с нулеви отпадъци. Избраните дейности са насочени към промяна на поведението и нагласите на потребителите, повишаване на общественото съзнание и осведоменост за ползите от прилагане на мерките за предотвратяване образуването на битови отпадъци с цел намаляване количеството за депониране.

Предвидени са дейности за предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци, за подготовка за повторна употреба и рециклиране на непотребни вещи и отпадъци, за повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за спазване йерархията за управление на битовите отпадъци.

В общинска сграда ще се оборудва „Зелено ателие”, в което ще се провеждат творчески работилници за оползотворяване на текстил, базари за обмен на стоки и други мероприятия с цел насърчаване на повторната употреба.

Три неработещи чешми за обществено ползване в  Павликени ще бъдат възстановени. Също така ще се проведе разяснителна кампания за разделяне на отпадъците още при образуването им и за насърчаване използването на платнени торби при пазаруване.

Община Павликени е входирала своето проектно предложение още през 2019 г. при отварянето на процедура за подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по ОПОС 2014-2020 г. С решение на ръководителя на Управляващия орган на ОПОС от юли 2020 г. проектът на Община Павликени е включен в списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране. През февруари 2022 г. Община Павликени беше поканена да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта.


Ключови думи
компостиране
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати