Вторник, 16 Апр 2024
            
Велико Търново Темида

Прокуратурите от Великотърновския съдебен окръг отчетоха увеличение на броя на решените преписки, на внесените в съда прокурорски актове и предадени на съд лица

  25.03.2024 14:26
Прокуратурите от Великотърновския съдебен окръг отчетоха увеличение на броя на решените преписки, на внесените в съда прокурорски актове и предадени на съд лица

Годишният доклад за дейността на Окръжна прокуратура - Велико Търново, Районна прокуратура - Велико Търново и прилежащите й териториални отделения за 2023 г. бе представен от окръжния прокурор Христо Христов, административен ръководител на ОП - В. Търново. На събранието присъстваха Ваня Стефанова – прокурор, завеждащ Отдел 01 "Специализиран" при Върховна прокуратура, Светослав Калчев – и.ф. административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново, административните ръководители на Окръжен съд – В. Търново и Административен съд – В. Търново, директорът на ОД на МВР – В. Търново, началник-отдел „Разследване“ в дирекцията, прокурорите и следователите от съдебния окръг.

Анализирани бяха резултатите и тенденциите в противодействието на престъпността,  фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на органите на досъдебното производство и други правоприлагащи органи, ангажирани с противодействието на престъпността, свързани с дейността на прокуратурите на територията на съдебния окръг: Окръжна прокуратура – В. Търново и Районна прокуратура – В. Търново с териториалните ѝ отделения в Г. Оряховица, Свищов, Павликени и Елена.

Бе отчетено, че през 2023 г. прокурорите от Великотърновския съдебен окръг са наблюдавали общо 6614 преписки, от които новообразувани през годината – 6023 броя. Решени са били общо 6322 броя преписки. Спрямо предходния отчетен период се наблюдава  значително увеличение на общия брой  на наблюдаваните преписки с 15,03 % и  увеличаване на общия брой на решените преписки с 12,39 %. Прокурорите са наблюдавали 5317 броя  досъдебни производства.

През 2023 година прокурорите са внесли в съда 856 прокурорски акта, от които: 368 обвинителни акта,   391 споразумения и 97 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. Данните сочат, че през отчетния период се наблюдава увеличение на внесените с прокурорски актове в съда досъдебни производства, въпреки по-малкия брой приключени досъдебни производства, което е показател за добрата и ефективна работа на разследващите органи и прокуратурата.

Отчетено бе и запазване на  положителната тенденция през последните години за увеличаване на брой на предадените на съд лица. През 2023 година на съд са били  предадени 934 лица, при 860 за 2022 година.

И тази, както през последните 3 години, най-голям дял от внесените с прокурорски актове в съда дела имат тези за общоопасни престъпления по Глава ХІ от НК, които са над половината от всички внесени. Сред тях са престъпленията по чл. 343б  - шофиране след употреба на алкохол или наркотици, и по чл. 354а от НК – държане и разпространение на наркотични вещества, като броят на образуваните и внесени дела от тази категория има значително увеличение спрямо предходните години. Следвани са на второ място от тези по Глава V – престъпления против собствеността и на трето място – по Глава II – престъпления против личността.

По внесени прокурорски актове са били постановени 800 съдебни решения и са били осъдени и санкционирани 812 лица.

Неголям и намаляващ е броят на върнатите от съда на прокурорите дела, 10 са постановените в района оправдателни присъди при над 850 внесени прокурорски акта. Това говори за много добро качество на работа и ефективност на прокурорите от РП В.Търново и ОП В.Търново през годината.

Това бе отчетено на анализа, като бяха коментирани и трудностите и предизвикателствата от местно и национално естество, свързани най – вече със законодателството, кадрова обезпеченост и подготовка, недостиг и претовареност на вещите лица и други. Набелязани бяха стъпки за преодоляването им и предложения, които да се включат при обобщаване на анализите в системата на прокуратурата.

Присъствалите гости изтъкнаха добрата комуникация и качество на работа с Окръжна и Районна прокуратура и  пожелаха това, както и добрите резултати да продължи и през настоящата година.


Ключови думи
прокуратура