Събота, 28 Май 2022
            
Икономика

Микро, малки и средни предприятия могат да кандидатстват за финансиране на енергийната си ефективност

  04.05.2022 12:50
Микро, малки и средни предприятия могат да кандидатстват за финансиране на енергийната си ефективност

От 3 май е отворена за кандидатстване процедурата „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. По нея могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие и имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години. Фирмите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор „Преработваща промишленост“.

Основна цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19, чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият бюджет на процедурата е 136 226 120 лв., като минималният размер на финансовата помощ, за който може да се кандидатства е 25 000 лв., а максималният е 150 000 лв. Допустими за финансиране са дейности, насочени към подобряването на енергийната ефективност в предприятията, както и консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. Допустими са разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, строително-монтажни работи, представляващи дълготрайни активи. Инвестиции в системи, които произвеждат енергия могат да получат финансиране при условие, че произвежданата от тях енергия е само за собствено потребление.

Крайният срок за кандидатстване е 23 май 2022 г. Проектните предложения се подават по електронен път чрез модул „Е-кандидатстване“ на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 посредством квалифициран електронен подпис (КЕП).

С оглед улесняване на бенефициентите при кандидатстване Управляващият орган на ОПИК e публикувал в WouTube видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр, които са достъпни на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=YyF09ivnfVQ. / сн. madaraconsult.bg


Ключови думи
енергийна ефективност