Сряда, 18 Май 2022
            
Елена Златарица Общество

Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ получи допълнително финансиране

  31.10.2021 10:52
Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ получи допълнително финансиране

Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ инж. Дилян Млъзев подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие. С този акт започва дейността на МИГ през преходния период от Програмата за развитие на селските райони и се поставя началото на провеждането на нови приеми на проектни предложения към стратегията на сдружението, чийто срок на изпълнение е юни 2025 г.

Така сумите (след включване на допълнителните средства и по които ще се извършват приеми), са следните: Инвестиции в земеделски стопанства 290 670 лв.; Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства 26 954 лв.; Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти 310 580 лв.;  Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 51 000 лв.; Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 417 827 лв.; Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 100 000 лв.; Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата 64 060 лв

Средствата, за които ще може да се кандидатства, ще бъдат предоставени по отделните подмерки чрез приеми на проектни предложения, чието провеждане ще започне от края на 2021 г. и ще продължи и през цялата 2022 г.

Актуална информация за предстоящите дейности на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” може да намерите на сайта - http://vomr.elena.bg. От Сдружението приканват  всички заинтересовани лица да се възползват от предоставената възможност за финансиране и при интерес да потърсят експерта по прилагане на СВОМР Надежда Стоянова – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа на телефон 0879 101 403 или да си уговорят час за консултация.


Ключови думи
МИГ Елена Златарица инж. Дилян Млъзев
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати