Четвъртък, 29 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Други

Ученици на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ преминаха през пробно стажуване в „Поделение за пътнически превози” в Г. Оряховица

  28.06.2021 10:23
Ученици на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ преминаха през пробно стажуване в „Поделение за пътнически превози” в Г. Оряховица

В началото на учебната 2020/2021 година Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“ гр. Г. Оряховица бе одобрена за участие в проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на МОН, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В проекта са включени учениците от IX „б“ клас, специалност „Локомотиви и вагони“, дуална форма на обучение (обучение чрез работа). Целта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

По Дейност 1 по проекта се закупи оборудване и материали за целите на дуалното обучение, работни и предпазни облекла, и лични предпазни средства за учениците. За подпомагане на обучението на учениците по обща, отраслова и специфична подготовка се закупиха учебници и специализирана литература.

През юни 2021 г. учениците от IX„б“ клас преминаха двудневно пробно стажуване в Поделение за пътнически превози, гр. Г. Оряховица. „БДЖ-ПП“ЕООД, гр. София е партнираща страна по проекта. Изготви се план-график за провеждане на „пробно стажуване“, съгласуван с фирмата-партньор и утвърден от директора на училището. Пробният стаж бе осъществен във Вагононоремонтен цех и Локомотивно депо, гр. Г. Оряховица, под ръководството на инж. Г. Пандъкова - учител по професионална подготовка. Учениците бяха посрещнати от бъдещите наставници - Красен Иванов и Здравко Стоянов, и запознати с основните видове дейности, свързани с поддръжката и ремонта на вагони и локомотиви, с организацията на работа, техниката на безопасност и хигиената на труда.

За проведеното „пробно стажуване“ всички ученици бяха застраховани. Всеки ученик получи сертификат и му бе изплатена стипендия.


Ключови думи
ПГЖПТ "Н. Вапцаров" пробно стажуване
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати