Вторник, 13 Юли 2021
            
Елена Общество

Община Елена подготвя пилотен модел за насърчаване на местното икономическо развитие

  13.04.2021 09:25
Община Елена подготвя пилотен модел за насърчаване на местното икономическо развитие

В оспорвана конкуренция между 41-о проектни предложения, концепцията за местно икономическо развитие на Община Елена спечели възможността да реализира един от първите 10 пилотни проекта у нас, които ще създадат демонстрационен модел за успешно партньорство между местната администрация, бизнеса и гражданските сдружения, насочено към стимулиране на икономическата активност.

Общината кандидатства с концепция по проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от Националното сдружение на общините в Република България в партньорство с Норвежката асоциация на местните власти. Проектът има за цел да насочи вниманието на общините към реалистична оценка на местните дадености  и да помогне разгръщането на потенциала им за социално-икономическо развитие.

Концепцията на Община Елена интегрира двете ключови конкурентни предимства на региона – чистата среда и съхранените традиционни производства на уникални храни и сериозния туристически потенциал и привлекателност на Еленския Балкан.
Фокус на предложението е насърчаване на производство на специфични продукти от местното животновъдство, съчетано с разнообразяване на съпътстващите услуги в сферата на туризма и културното развитие. Предвиждат се интегрирани действия на общината, професионалните училища, културните институции и сдруженията на земеделските производители.

След проведена обществена поръчка НСОРБ избра ДЗЗД „ЕвроБулПро“ за последващото изпълнение на проекта „ГАЛОП“ в десетте пилотни общини. С помощта и съдействието на избрания консултант за община Елена – експерт Радослава Кузманова в следващите девет месеца предложената концепция ще бъде надградена и доразвита в стратегия за местно икономическо развитие и бизнес план за нейното реално изпълнение, в т.ч. за финансиране по Малката грантова схема на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство /ЕИП/.

Наскоро се проведе встъпителната среща на консултанта с екипа по проекта от общината и координатора от НСОРБ за подготвителните дейности. В следващите месеци предстоят консултациите с потенциалните заинтересовани страни и ще започне разработването на стратегията за местно икономическо развитие, която ще дефинира различни сфери, в които моделът за сътрудничество между местната власт и бизнеса може да бъде реализиран успешно.

По предложение на кмета на община Елена Дилян Млъзев в работния екип ще бъдат включени и експерти от общинската администрация с по-широк профил, както и членове на Местната инициативна група. Общината има амбицията освен пилотният проект, чието реализиране ще бъде финансирано със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по линия на оперативните и други донорски програми да бъде осигурен ресурс и за осъществяването на останалите набелязани възможности.


Ключови думи
Община Елена местно икономическо развитие
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати