Събота, 13 Мар 2021
            
Други Елена

Община Елена ще заложи на удобен за населението модел за разделно сметосъбиране

  16.10.2020 14:16
Община Елена ще заложи на удобен за населението модел за разделно сметосъбиране

В изпълнение на чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците от 2015 г., в община Елена е въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци с цел увеличаване дела на оползотворяване и рециклиране на отпадъците. От месец януари 2019 г. действаше трицветната система от контейнери тип иглу на „ЕКОПАК България“ АД с цел да се намали потока от смесени битови отпадъци.
След промяна на договорните отношения с ЕКОПАК в някои общини от Великотърновска област, дружеството предизвести Община Елена за прекратяване от м. октомври на договора за разделното сметосъбиране, като преди това от ЕКОПАК събраха всичките 75 контейнера на територията на града.
Практиката доказа, че разделното събиране на отпадъците носи големи ползи и за природата, и за хората, но изисква отговорност и съзнание от всички страни в този процес, който е знак за модерно съвременно общество. Община Елена ще заложи на удачен и удобен за населението модел за екологично сметосъбиране от началото на следващата година, който да създаде предпоставки за повишаване на събраните количества хартия, пластмаса, метал и стъкло.
Общината полага непрекъснати усилия за опазване на околната среда. В действие е добра организация по сметосъбирането и навременното сметоизвозване и няма причина гражданите да изхвърлят отпадъци извън кофите и контейнерите или определените площадки.
Продължават да действат договорите на Общината, сключени с „Трансис Авторециклиращ консорциум” АД за събиране, съхраняване и предаване за последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми, с „Трансис Батери” ООД за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, с „Трансис Технорециклираща компания” АД за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, повторно използване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – ел. печки, бойлери, котлони, компютри и др., с „Българска рециклираща компания“ АД за организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.
Със заповед на кмета на община Елена са отредени площадки в двора на общинското дружество „Буковец“ ЕООД за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба гуми.
На специализирана площадка в съседство на бившия Завод за стъкло се съхраняват временно строителни отпадъци, генерирани при строителство, разрушаване на жилищни и нежилищни сгради, както и отпадъци от извършване на ремонтни дейности в тези сгради на територията на община Елена. Голяма част от образуваните отпадъци след предварителна механична преработка (раздробяване със специализирана машина) са подходящи за повторна употреба и могат да се влагат при изграждането и ремонта на пътната инфраструктура и други видове строителни работи. Това налага на площадката да се изхвърлят само строителни отпадъци. Недопустимо е изхвърлянето на битови отпадъци и нарушителите подлежат на санкции.
На всички ни се иска градът и селата в общината да са чисти и спретнати, да има повече красота и здраве край нас, без неприятни гледки около контейнерите и пътищата, без нерегламентирани сметища, без заринати с боклуци детски площадки и паркове. Сметосъбирането и поддържането на чистотата става с нашите пари и колкото повече замърсяваме и не спазваме елементарни правила и норми, толкова повече ще плащаме. А с тези пари можем да имаме нови придобивки, за красота и удобство на всички, коментират от Община Елена.

 


Ключови думи
Община Елена събиране на отпадъци
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати