Вторник, 27 Сеп 2022
            
Икономика

С грантова схема подпомагат средните предприятия

  14.07.2020 07:12
С грантова схема подпомагат средните предприятия

До 24 август т.г. средно големи фирми и предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за справяне с финансовите затруднения, предизвикани от корона вируса. Средствата са по отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. За средни фирми се считат тези, които имат персонал между 50 и 250 души – служители и работници.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 млн. лева, от които 170 млн. лева са от Европейския фонд за регионално развитие и 30 млн. лева е националното съфинансиране. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният - 150 000 лева, като интензитетът на помощта е 100 %. Средствата, които ще се предоставят по процедурата, могат да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни) и разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.
Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Подаването на формуляра и придружителните документи става с използване на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на системата: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до две седмици преди крайния срок, като въпросите се задават в системата ИСУН 2020 чрез модула „Електронно кандидатстване“, в полето „Разяснения по процедурата“.
Пълният пакет документи по процедурата - Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях, е публикуван в системата ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/85df7db2-00ac-47cf-9416-218ae6315c43, на интернет адреса на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, както и в Единния информационен портал за еврофондове: http://www.eufunds.bg.
Това е втората грантова схема за подкрепа на българските предприятия за справяне с коронакризата. До 15 юни 2020 г., отново със средства по ОПИК, бе отворена схема, по която микро и малки фирми кандидатстваха за безвъзмездна помощ между 3 и 10 хил. лв.

Сн. www.opic.bg


Ключови думи
Иновации и конкурентоспособност подпомагане
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати