Неделя, 14 Мар 2021
            
Икономика

Безработицата в Свищов намалява

  22.08.2019 13:47
Безработицата в Свищов намалява

През месец юли в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 617  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 11 души.
Равнището на безработица продължава да се снижава и в края на месеца е 3,9 % /при 5.3 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 680 души или със 63 души повече от сегашния, а равнището е било 4,3 %.

В структурата на безработицата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 45 души. Относителният дял на жените бележи нарастване и е 53.65 % срещу 46.35 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 52.39 % - 47.61%.

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции: лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 8.75 на сто, а броят им е 54 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 21  души и снижаване на дела им с 3,19 пункта в общата структура; през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 262  души и относителен дял 42,46 на сто. Отчита се увеличение на абсолютния брой с 4 души и нарастване на дела им с 1,37 пункта; възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 301 души и относителен дял 48,78 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 6 души и повишаване на дела им с 1,81 пункта.

Броят на лицата с работническа професия е 187 души, а относителният им дял заема 30,31 на сто. Тази група  е на последно място през месеца, като се отбелязва увеличение с 9 души и повишаване на дела с 1,97 пункта.
Безработните без специалност и квалификация отново са на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 211  души. Относителният им дял намалява и е 34,20 %.
Групата на специалистите без работа и отново е на първо място и обхваща 219 души. Отбелязва се абсолютно намаление с 12 души. Относителният им дял е 35,49 на сто от общата структура и бележи тенденция на намаление с 1,29 процентни пункта.

В образователната структура се наблюдават следните тенденции: Увеличение на абсолютния брой и дела на групата на лицата с основно и начално образование; Снижение  на заемания дял на лицата със средно образование;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 57 души, а относителният й дял заема 9,24 %. Групата на лицата с основно образование наброява 103 души, а относителният й дял заема 16,69 %. Висшистите без работа са 155 души с относителен дял 25.12 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 302, което е 48.95 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец юли изходящият поток превишава входящия с 11 души. Новорегистрираните лица са 95 души, лицата с възстановена регистрация – 4 /обща численост на входящия поток 99 души/. Изходящият поток наброява 110 души, от които 80 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на Бюрото по труда са намерили 60 души, от които 7 – по ОП „РЧР” и 1 - по програми, а останалите 52 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица  и други причина са 30.


Ключови думи
безработица
0 Коментари
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати