Вторник, 16 Апр 2024
            
Други Елена

Прочистват улиците в Елена от зарязани МПС

  03.04.2024 16:02
Прочистват улиците в Елена от зарязани МПС

Със Заповед на кмета на Община Елена инж. Дилян Млъзев, съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината, е назначена комисия за извършване на проверки за неправомерно паркирани, излезли от употреба моторни превозни средства в зелените площи, детските площадки и други терени общинска или държавна собственост.

Комисията ще извършва периодично оглед и ще прави предписания на собствениците за преместване на излезлите от употреба моторни превозни средства. Срокът за изпълнение на направеното предписание е 14-дневен. В случай, че собственикът не е изпълнил предписанието в този срок, кметът на общината издава заповед за принудително преместване на превозното средство.

Община Елена напомня на всички собственици доброволно да освободят улици, тротоари, детски площадки, паркинги и други общински площи от излезлите от употреба неправомерно паркирани автомобили.

За излязло от употреба моторно превозно средство се счита: МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията; МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от 3 месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай, че то се намира върху държавна или общинска собственост; изоставено регистрирано МПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост.


Ключови думи
МПС