Вторник, 07 Май 2024
            
Велико Търново Темида

С 981 дела повече е разгледал Районен съд – Велико Търново през 2023 г.

  05.02.2024 14:36
С 981 дела повече е разгледал Районен съд – Велико Търново през 2023 г.

С 981 дела повече е разгледал Районен съд – Велико Търново през 2023 г. спрямо предходната година.

Общо 6540 дела е разгледал Районен съд – Велико Търново през изминалата 2023 г., от които 4416 граждански и 2124 наказателни дела.

Това сочи годишният доклад за работата на съда, изнесен от председателя му Младен Димитров на проведеното на 2 февруари годишно отчетно събрание. Докладът отчита сериозен ръст на броя на разгледаните дела спрямо предходната 2022 г. с общо 981 дела. Посоченият ръст се отчита както при гражданските дела – със 709 броя, така и при наказателните – с 272 броя.

Същевременно, съдиите са успели да приключат общо 5200 от разгледаните през изминалата година дела в тримесечен срок, което съставлява 90% от общия брой, а в края на годината са останали несвършени 747 дела или около 11% от общия брой. Тези резултати Районен съд – Велико Търново е съумял да постигне при четирима командировани в Окръжен съд – Велико Търново съдии в рамките на целия отчетен период.

По отношение на наказателните дела, през 2023 година в Районен съд – Велико Търново са стояли за разглеждане общо 401 броя наказателни дела от общ характер, 710 броя административно-наказателни дела и наказателни дела от административен характер, 967 броя частни наказателни дела и 39 броя наказателни дела от частен характер.

Най-голям дял от наказателните дела от общ характер заемат делата за общоопасни престъпления (Глава 11 от Наказателния кодекс)  – общо 212 от всички 351 НОХД, свършени с акт по същество, следвани от престъпленията срещу собствеността (Глава 5 от НК) – 62 броя свършени с акт по същество. През отчетния период, Районен съд – Велико Търново е постановил общо 10 оправдателни присъди, което е с една повече спрямо 2022 г. Запазва се ниското съотношение между общия брой внесени обвинителни актове от Прокуратурата и върнатите за доразследване дела от открито разпоредително заседание – само 2%.

По отношение на гражданските дела, най-голям дял заемат частните граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК (заповедни производства) – общо 1979 броя, което съставлява около 50% от общия брой граждански дела. От гражданските дела по общия исков ред най-голям брой съставляват исковете по Семейния кодекс, Закона за защита от домашно насилие, Закона за лицата и семейството, Закона за гражданската регистрация, Закона за закрила на детето и Закона за българите, живеещи извън Република България – съдът е приключил общо 489 такива дела в рамките на годината, следвани от облигационните искове (258бр.) и установителните искове (206бр.).

Средната действителна натовареност на съдия през 2023 г. е била 39.64 дела на месец, като същата е нараснала чувствително спрямо преходната година, когато е била 35,62 броя.

Сред гостите на проведеното на 2 февруари 2024 г. отчетно събрание бяха зам.-председателят на Апелативен съд – Велико Търново Христина Даскалова, председателят на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова, председателят на Административен съд – Велико Търново Йорданка Матева, председателят на Районен съд – Елена Пейо Приходков, районният прокурор Тихомир Шабов, зам.-директорът на ОДМВР-Велико Търново Христо Христов, началникът на РУ на МВР във Велико Търново Веселин Райков и зам.-председателят на Адвокатския съвет към Великотърновската адвокатска колегия Доброслава Керекова.

Съдия Теодорина Димитрова поздрави своите колеги от ВТРС за постигнатите резултати: „Винаги е приятно да чуя, че въпреки увеличеното постъпление, съдът е работил на едно по-добро ниво спрямо преходната година. Т.е. независимо от него са се повишили резултатите по отношение на съотношението между постъпили и разгледани дела, спазени срокове и т.н. Важно е да се помни, че зад кориците на едно дело винаги стоят човешки съдби и ако за статистиката делата са просто бройки, които отчитаме, то за хората това са техните съдби и проблеми, а те чакат от нас ние да ги разрешим и то справедливо“.

Висока оценка получиха резултатите от изнесения доклад и от страна на останалите ръководители на съдилища, както и от страна на представителите на Районна прокуратура - Велико Търново, МВР и великотърновската адвокатура.


Ключови думи
Районен съд - Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета