Четвъртък, 19 Oct 2023
            
Други Лясковец

Подобряват прилежащата инфраструктура на пазара в Джулюница

  20.07.2023 12:23
Подобряват прилежащата инфраструктура на пазара в Джулюница

Община Лясковец стартира проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Основната цел на програмата е да подкрепи иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в целевите райони.

Договорът за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0017 между Министерство на образованието и науката – Програмен оператор по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и Община Лясковец се сключи на 28.02.2023 г. Общата цел на проекта е насочена към прилагане на иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Лясковец чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение. Специфичните цели на проекта са стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия и земеделски производители и местните власти на територията на община Лясковец чрез въвеждане на иновативни практики на работа, базирани на местни ресурси и повишаващи благосъстоянието на региона; подобряване на капацитета на местните работодатели за иницииране на иновативни подходи в развитието на бизнеса и заетостта чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение; организиране на срещи между работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа на хора в неравностойно положение (дълготрайно безработни, възрастни хора в предпенсионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, вкл. представители на ромско и турско малцинства), предоставяне на достъпна информация за свободните работни места.

                В рамките на проекта се предвижда изпълнението на строителни и монтажни работи по обособяване на прилежаща инфраструктура на общински пазар в село Джулюница, където ще бъдат извършени изкопни работи на земни почви, почистване на храстовидна растителност, премахване на саморасли дървета и оформяне на земната основа на тротоарите. Предвижда се изграждане на бетонови бордюри и трошен камък, като преди полагането на асфалтовата смес ще бъдат повдигнати съществуващите ревизионни шахти. Съществена част от строителните работи е полагането на плътен асфалтобетон за тротоар и изкърпването на повредени площи и деформации от пътната инфраструктура. С изпълнението на дейността ще се подобрят условията за предлагането на местни продукти от местни предприятия, земеделски производители и приходящи от района производители. Строителните и монтажни работи се очаква да стартират през месец август 2023 година.

Важна част от изпълнението на проекта е създаването на заетост на четири лица за 12 месеца, за което Община Лясковец проведе през месец април процедура за подбор и оценка на лица от целевата група по проекта. Назначени са три лица на длъжност „Контрольор - охранител” и едно лице на длъжност „Общ работник”. В рамките на шест месеца за осъществяване контрол и подпомагането на целевата група в работния процес е назначен и един наставник от община Лясковец.

Общата стойност на проекта е в размер на 186 230,78 лева, като продължителността на изпълнението му е 28.02.2023 г. - 30.04.2024 година.


Ключови думи
пазар Джулюница
Последни
Седмицата
Анкета
На 29 октомври ще гласувам за

Резултати