Четвъртък, 08 Дек 2022
            
Велико Търново Темида

Йорданка Матева поема Административния съд във Велико Търново, Цветомил Горчев временно ще ръководи Районния в Павликени

  16.11.2022 12:10
Йорданка Матева поема Административния съд във Велико Търново, Цветомил Горчев временно ще ръководи Районния в Павликени

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Йорданка Матева за административен ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново. Тя има над 15 години юридически стаж като съдия в същия съд, като от встъпването ѝ на 25.06.2007 г. и към настоящия момент е негов заместник-административен ръководител. Кандидатурата ѝ е издигната и подкрепена от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Велико Търново.

Съдия Матева приема доверието на своите колеги като оценка за положените от нея усилия като съдия и като заместник-председател на съда и като отговорност да запази и надгради постигнатите резултати и отличната работна среда. Тя набелязва като основни стратегически цели обезпечаването на предоставяното бързо и качествено правосъдие и в тази връзка усъвършенстване на управлението на съда. Приоритети на канидата са осигуряването на високо ниво на административно обслужване, утвърждаване на водената политика на прозрачност, отчетност, липса на корупционни практики и конфликт на интереси, укрепване на общественото доверие и усъвършенстване на медийната политика. За постигане на баланс между срочността и качеството при разглеждане и решаване на делата ще бъде осъществяван контрол за спазване на принципа за случайното им разпределение и се планира актуализиране на вътрешните правила. Всеки магистрат ще бъде запознаван с ежемесечни справки за движението на делата. Предвижда се насърчаване на електронната кореспонденция със страните и вещите лица по делата, популяризиране на възможността за изпращане на съобщения и призовки по електронен път, както и използването на видеоконферетни връзки в съдебното производство. За уеднаквяване и избягване на противоречива практиката ще допринесат ежемесечните срещи и събрания на съдиите, както и включването в тях на презентации на актуални дела на Съда на Европейския съюз. Кандидатът поставя акцент на провеждането на регионални обучения по въпроси, очертани от Общото събрание, както и на семинари с районните съдилища. Предлага се улесняване и оптимизиране на достъпа до съдебна информация като се изготвят и публикуват на интернет страницата на съда образци от съдебни молби и други книжа по делата във вид, позволяващ попълване и разпечатване; определяне на приемен ден на председателя на съда, както и въвеждане на електронна кутия за сигнали на гражданите.

Въпроси към кандидата поставиха Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд и Атанаска Дишева – член на ВСС, като поискаха информация за номинираната кандидатура за заместник-председател на съда, и за приложението на системата за измерване на натовареността в административните съдилища.

Подкрепа заявиха Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Даниела Марчева - членове на ВСС, като отбелязаха заявената от магистратите в Административен съд – Велико Търново висока оценка и доверие към кандидатурата на съдия Матева. Посочени бяха дългогодишната кариера и професионалната ѝ подготовка като съдия, изградените административни умения, доказаните организаторски качества и безспорен авторитет, както и представената от нея ясна визия за развитие на съда. Изтъкнато бе активното участие на кандидата в съответната работна група за изменение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите и като преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Съдия Цветомил Горчев пък ще изпълнява функциите на председател на Районния съд в Павликени. Той ще поеме поста, считано от датата на встъпване в длъжност на досегашния административен ръководител Радка Цариградска като съдия в гражданската колегия в Окръжния съд във Велико Търново до встъпване в длъжност на нов административен ръководител на Районния съд в Павликени.


Ключови думи
Йорданка Матева Административен съд - Велико Търново