Понеделник, 27 Юни 2022
            
Велико Търново Елена Общество

Областният управител оспорва пред Административния съд годишния план за ползването на дървесина в еленските села

  27.05.2022 16:08
Областният управител оспорва пред Административния съд годишния план за ползването на дървесина в еленските села

Областния управител на област Велико Търново оспорва пред Административния съд решение на общинския съвет в град Елена, с което е приет Годишен план за ползване на дървесина в горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци).  Решение №47 местния парламент в Елена е прието на 7 април тази година. На 20 април е върнато от Областен управител с мотив, че е незаконосъобразно.

 От проверката е установено, че Горскостопанският план за горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС Буйновци е утвърден със Заповед № 472/21.12.2013 година. На стр. 44 в Общите бележки на Горскостопанският план е посочено, че същият влиза в сила от 01.01.2012 година и ще се прилага в продължение на 10 години, т.е. до 01.01.2022 година, поради което към настоящият момент няма утвърден нов Горскостопански план.

 Общински съвет – Елена е приел Решение № 47/07.04.2022 г., в нарушение на Закона за горите, Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена, поради което административният акт се явява незаконосъобразен.

На следващо заседание от 28 април обаче Общински съвет – Елена препотвърждава решението си с ново решение №69, което областният управител оспорва пред Административния съд.

 

 

 


Ключови думи
областен управител Велико Търново Елена сеч