Понеделник, 26 Сеп 2022
            
Други Елена

Община Елена предлага на жителите си дърва за огрев на преференциални цени

  19.01.2022 10:31
Община Елена предлага на жителите си дърва за огрев на преференциални цени

От днес, 19 януари, до 15 февруари 2022 г. в Центъра за административно обслужване в Елена, който се намира в сградата на общинската администрация, ще се приемат  заявления по образец за закупуване на дърва от временен склад в землището на с. Мийковци на преференциални цени.

Право да закупят от тези дърва имат хора, които имат регистрация по постоянен адрес на територията на община Елена, не са в състояние да задоволят личните си нужди с дървесина от собствени гори, т.е. не са извършвали добив в собствени гори през предходните години, нямат просрочени задължения към община Елена, произтичащи от неплатени данъци, такси, наемни вноски, задължения за консумативи, глоби, санкции, лихви и други.

Заявлението се подава само от едно лице от домакинството, посочвайки исканото количество дърва за огрев, което не може да надвишава 8 пространствени кубични метра. Подаването на повече от едно заявление от домакинство е основание за отхвърляне на всички други заявления.

При изготвянето на списъците – предложения предимство ще имат хора в неравностойно социално положение ( инвалиди, тежко болни хора, самотни родители, многодетни семейства, самотни стари хора и безработни).

При наличие на ТЕЛК, НЕЛК или друг медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние, то същият трябва да бъде приложен към заявлението.

В срок до 21.02.2022 г. ще се изготвят списъци - предложения на лицата, имащи право да закупят дърва за огрев от временен склад на преференциални цени. Възражения от лицата, които са подали заявления в срок, но не са включени в предварителните списъци, се приемат до 25.02.2022 г.

На 28.02.2022 г. ще се оповестят окончателните списъци на хората, имащи право да закупят дърва за огрев на преференциални цени, както и на тези, чиито заявления са отхвърлени.  

Цената за продажба на добита дървесина от временен склад на дърва за горене от твърди дървесни видове е 37,00 лв. /тридесет и седем лева/ за пространствен кубичен метър с включен ДДС.

Транспортните разходи от временния склад до съответния адрес по местоживеене или до друг в рамките на общината са за сметка на купувача при условията на Решение № 135/02.12.2021 г. на Общински съвет Елена.

До 6 пространствени кубични метра дърва за горене ще бъдат предоставени за военноинвалидите или военнопострадалите с постоянен адрес на територията на община Елена, като цената за добив и транспорт са за сметка на общинския бюджет.

Придобитата по този начин дървесина е без право на препродажба и/ или извозване извън границите на общината.


Ключови думи
дърва за огрев
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати