Сряда, 18 Май 2022
            
Други Лясковец

МРРБ направи аерофото заснемане на свлачището в Джулюница

  29.09.2021 12:11
МРРБ направи аерофото заснемане на свлачището в Джулюница

В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото заснемане и е изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена на 4 044,1 дка свлачища в три области на страната: в с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен) и с. Орсоя (община Лом, област Монтана). Това е необходимо при провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и служи за основа при отразяването на резултатите от тях.

На всички свлачища са изградени контролно-измервателни системи (КИС), съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи (пиезометрични сондажи) за установяване режима на подземните води и инклинометрични сондажи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачищата. Данните от измерванията на КИС ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.

Проектът е на стойност 2 500 924,00 лв., от които 2 125 785,40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138,60 лв. Реализира се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

Свлачището в землището на Джулюница е с дължина по направление на движението около 750 м и ширина около 2000 м, засегнатата площ е 1500 дка.

В кварталите, обхванати от свлачището, се установяват пукнатини по жилищните сгради. Част от тях са необитаеми, поради значителните деформации.

В резултат на периодичните активизации на участъци от древното свлачище, стълбовете на електропровода са наклонени в различни посоки.

Основната цел на проекта е изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг и събиране на данни, необходими на компетентните органи за вземане на правилни решения и за предприемане на действия за ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората./ сн. МРРБ


Ключови думи
свлачище Джулюница
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати