Четвъртък, 19 Май 2022
            
Елена Общество

В Елена канят на обществено обсъждане

  30.04.2021 06:58
В Елена канят на обществено обсъждане

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ приканва представителите на заинтересованите страни – публичен сектор - Община Елена, Община Златарица, читалища; стопанския сектор – юридически лица и земеделски производители, нестопански сектор – образование, здравеоопазване, социални дейности, НПО и гражданите от територията на двете общини да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ и устава на сдружението.  

Общественото обсъждане се инициира във връзка с одобрена промяна на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер на до 799 000 лв. към местна инициатива група, изпълняваща стратегия през програмния период 2014-2020 г. Тези средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Така предложения финансов ресурс ще бъде насочен към подмерки от СВОМР, към които се установи реален интерес и възможност за изпълнение. Получените предложения трябва да подкрепят целите и приоритетите на досегашната стратегия на МИГ и да допринасят за нейното изпълнение. Срокът за кандидатстване по допълнителния ресурс ще бъде до края на 2022 г, а сроковете за изпълнение на проектите ще бъде до юни 2025 г.

Вземайки предвид новите предизвикателства пред местната инициативна група предлагаме обсъждане и на организационната структура на сдружението – устав, управителен съвет, контролен съвет и други.

Информация за всички документи, свързани с органите на управление и състав на сдружението, устава, СВОМР, параметри по условията за кандидатстване по отделните подмерки, хода на изпълнение, усвоен до момента финансов ресурс и предстоящи приеми могат да бъдат намерени на интернет-страницата на сдружението http://vomr.elena.bg/.

Очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 07.05.2021 г. на електронна поща [email protected], по пощата, във фейсбук страницата, в офиса на сдружението на адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ № 25 или на телефон 0879 101 403.

На 11.05.2021 г. от 11,00 ч. в залата на Общностен център гр. Елена ще се проведе присъствено обществено обсъждане за промяна на СВОМР. Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение. При проявен интерес за дискусия от участниците и предоставен от тях имейл може да се проведе и среща в платформата Zoom.

Приканваме всички лица, посещаващи офиса на сдружението, да спазват  всички противоепидемични мерки, казват от МИГ.

Сн. Община Елена


Ключови думи
МИГ Елена Златарица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати