Вторник, 23 Юли 2024
            
Велико Търново Други

9 юни - Международния ден на архивистите: Архивите са пазители на националното документално богатство

  06.06.2024 15:07
9 юни - Международния ден на архивистите: Архивите са пазители на националното документално богатство

През своята хилядолетна история архивите винаги са имали ключова позиция в държавно-административното управление. Дейността им, свързана със съхраняването и транслирането на историческата памет в политическото и културното пространство, е от значение за цялото общество. Без архиви е невъзможна историческата приемственост, а документите са средство за фиксиране на информация и за предаването й в пространството и времето, затова те са неразделен спътник на човека от хилядолетия насам.

Обществената представа за архивите е неясна: често ги бъркат или смесват с библиотеките, понякога архивите се възприемат само като място за съхранение на документи, предназначени за вътрешна употреба, до които се достига трудно и които представляват интерес само за историците и краеведите. Това възприятие на обществеността за архивите и институциите, които ги създават не е точно. Ще цитирам Професор А. Нейкова:...„Ако открием неразбиране на ролята на архивите, нека със светлината на своите знания да отстраним невежеството! Ако открием неправилно използване на документите, нека накараме хората да разберат колко скъпо може да струва това! Ако видим, че архивите остават в сянка, нека вдигнем факела, който ще ги освети! Ако трябва да се вземе решение за съхраняване на едни или други документи, нека помогнем на обществото да вземе разумно решение! Нека не губим вдъхновение и надежда!”.

Архивните документи са създадени, получени и запазени като доказателство и информация на дадена институция или личност, в изпълнение на правни задължения или осъществяване на своята работа. Те се съхраняват от онези, които ги създават, наследяват или от съответна архивна институция, предвид тяхната правна стойност или историческо значение. Подобно на библиотеките и музеите, архивите съдействат за ефективното оползотворяване на натрупаните от отделните цивилизации, държави и народи полезен исторически опит и знания.

Архивното наследство е неоспоримо доказателство за икономическото, политическото, социалното и културно развитие на човечеството, затова то не може да остане настрани от развитието на високите технологии в информационното общество, които му осигуряват принципно нови възможности за развитие. Дигитализация на формиралите се значителни по обем традиционни документални комплекси и справочници, концентрирани в националната ни архивна мрежа е безспорен факт. В резултат се трансформират информационните фондове на архивите, а оттук — технологията на архивната работа, както и представите за професията „архивист“. Нейната социална ниша значително се разширява, независимо от „опасенията“, че тази професия вече не е необходима в условията на съвременната информационна инфраструктура. Безспорно, приоритетно значение придобива „компютърната архивистика“, обект на която са електронните документи и бази данни. Електронното архивиране допринася за ускореното развитие на електронното управление, за запазване на документалното наследство на държавата, по-ефективното използване на информационни ресурси на публичните органи, за модернизация и трансформация в начина на работа на публичната администрация, така че тя да отговори на очакванията и нуждите на бизнеса и гражданите.

На 9 юни 1948 г., под егидата на ЮНЕСКО, е създаден Международният съвет на архивите. На тази дата целият свят отбелязва международният ден на архивите с цел да привлече вниманието на общността, още веднъж към необходимостта от съществуването на архивите и професията „архивист“. От 2000 г. България е постоянен член на Европейския клон на бюрото на Националните архиви – EURBICA. Като член на международната архивна колегия, българските архивисти в дейността си се ръководят от принципите на взаимоизгодното сътрудничество, откритост и равнопоставен достъп на български и чужди изследователи до богатите на информация архивни документи..

По повод 9 юни - Международния ден на архивистите, Държавна агенция „Архиви” и нейните териториални структури в страната, провеждат различни мероприятия за отбелязване на празника и се награждават номинираните читател, дарител и приятел на архива. Номинациите на Държавен архив – Велико Търново са за:

„Читател на  2023 година”

  • г-жа  Еленска Мачковска

Заслужил партньор в популяризирането на документалното богатство на ДА - В.Търново:

  • РБ „ П.Р.Славейков” – В.Търново
  • НЧ „Надежда 1869 г.“  - В.Търново
  • Общинско кабелно радио- Велико Търново

Приятел и партньор на архива  за 2023 година

  • Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново
  • Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“ - Велико Търново.

Отбелязването на Международния ден на архивиста е чудесен повод да си припомним, че архивните документи са често кратки, но съдържащата се в тях истина е непреходна, а държавните архиви са непресъхващ извор на знание и мъдрост, пазители на националното документално богатство.

Като част от международната архивна общност, ние, българските архивисти, желаем успех на нашите колеги в изпълнение на общата ни благородна мисия  за опазване на националният архивен ресурс, като съществена част от историческа памет на всяка държава. 

 

Боряна Маринова

Началник на „Държавен архив” – В. Търново


Ключови думи
Международен ден на архивиста