Сряда, 19 Юни 2024
            
Култура Свищов

Кметът на Свищов взе активно участие в заседание на работна група за формиране на национални програми в сферата на културата

  30.04.2024 15:38
Кметът на Свищов взе активно участие в заседание на работна група за формиране на национални програми в сферата на културата

В последния работен ден преди майските празници се проведе заседание на работната група, създадена със заповед на министъра на културата, която има за задача да изготви национални програми за разпределяне на средствата за допълнително целево финансиране на културни институти. В работата на експертния екип за библиотеки, читалища и нематериално културно наследство, като представител на НСОРБ взе участие кметът на община Свищов Генчо Генчев.

Около 2,5 млн.лв. от средствата, предвидени в ЗДБРБ, ще бъдат насочени към читалищата. Като най-сериозна необходимост кметът на Свищов очерта потребността от закупуване на техника за осигуряване на дейността на читалищните колективи и за организиране на концертни изяви. Той обърна внимание и на нуждата от по-прецизен контрол при отпускането на средства за закупуване на реквизит и костюми за фолклорните ансамбли, като подчерта, че ролята на публичното финансиране е чрез него да бъдат подпомагани занаятчии и малки местни производители, които имат принос в съхраняването на традиционни обичаи и дейности. Работната група обсъди предложение Съюзът на народните читалища да определи списък на културните институции, с най-остра необходимост от придобиване на техника и на тази база да бъде направен преглед на бъдещото разпределение на ресурса. Д-р Силва Хачерян - началник отдел „Международно сътрудничество и регионални дейности” в Министерството на културата обърна внимание, че идентифицирането на читалищата, които да бъдат предвидени за материално подпомагане, трябва да бъде базирано на ясни критерии.

По подпрограмата за опазване на нематериалното културно наследство е предвиден ресурс от 3 млн. лв., който по предварителни консултации, да бъде насочен към професионалните ансамбли за народни песни и танци, които са създадени като държавни, но през 90-те години са прехвърлени на издръжка на общините и към момента не получават финансиране. В периода на неприсъствени консултации членовете на работната група трябва да изготвят подробни анотации за тяхната дейност и мотиви за предоставяната подкрепа.

Около 500 000 лв. ще бъдат разпределени за дейности, свързани с популяризиране и развитие на нематериалното културно наследство. По този модул на програмата се предвижда да могат да кандидатстват както читалища, така и  музеи и НПО, които работят в тази област, в това число и такива, които са вписани в регистъра „Живи съкровища“. По предложение на кмета на Свищов Генчо Генчев ще бъдат стимулирани дейности, които са насочени към утвърждаване и популяризиране на местно културно наследство и демонстрират интегриран подход и взаимодействие между читалищната общност, училищата в региона и общината.

2 млн. лв. ще бъдат разпределени на конкурсен принцип сред библиотеките за закупуване на книги. Амбицията е в следващите години ресурсът да бъде разпределен между  националните програми за насърчаване на четенето и програма за развитие на билиотечните фондове в читалищата.

До 10 май членовете на Работната група, в която участват и експерти от екипа на НСОРБ, ще предоставят бележки и предложения по изготвения проект на Национални програми от Министерството на културата. При постигане на съгласие по обхвата и спецификата на програмите, намеренията са до 17 май резултатите от работата на комисията да бъдат докладвани на министъра на културата Найден Тодоров.

Източник: НСОРБ - https://www.namrb.org/bg/aktualno/kmetat-na-svishtov-ze-aktivno-utchastie-zasedanieto-na-rabotnata-grupa-za-formirane-na-natsionalni-programi-sferata-na-kulturata


Ключови думи
Генчо Генчев НСОРБ
Последни
Седмицата
Анкета