Понеделник, 20 Май 2024
            
Велико Търново Темида

Великотърновската Апелативна прокуратура отчете дейността си

  04.04.2024 13:47
Великотърновската Апелативна прокуратура отчете дейността си

Годишното отчетно събрание на Апелативна  прокуратура – Велико Търново, на което бе представен доклада за прилагане на закона за дейността на прокуратурите и на разследващите органи през 2023 година, бе проведено на 03.04.2024 г. и ръководено от  Светослав Калчев, и.ф. административен ръководител-апелативен прокурор на ВТАП. На него присъстваха Янко Янев, председател на Апелативен съд – В. Търново, прокурорите от Апелативна прокуратура - В. Търново и административните ръководителите на Окръжните прокуратури във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.

Изнесени бяха обобщени изводи за дейността на прокуратурите и на разследващите органи и бе направен анализ за работата на прокурорите във всички етапи на наказателния процес – досъдебна и съдебна фази, административната и контролно-ревизионна дейност, на международно-правно сътрудничество и на обема на прокурорската дейност в апелативния район,  който включва окръжните и районни прокуратури във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе. Представени бяха резултати и тенденции в противодействието на престъпността, фактори с актуално и дългосрочно решение за ефективността на органите на досъдебното производство и другите правоприлагащи органи, ангажирани с противодействието на престъпността.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, в специално изпратено писмо, поздрави прокурорите в апелативен район – Велико Търново за постигнатите отлични резултати и изрази  „уважението си към техния труд и усилията им  професионално, компетентно и отговорно да отстояват върховенството на закона и ежедневно да защитават каузата на справедливостта.“

Изнесените данни сочат, че за отчетният период прокуратурите от апелативния район са наблюдавали общо 31 289 броя преписки, от които решените са 29 578 броя, като се e запазила тенденцията на висок процент на решените преписки спрямо наблюдаваните – 94.53%. В срок до 1 месец са решени 29 264 броя от преписки, което показва висок дял от 98.93% на решените преписки в едномесечен срок.  

Наблюдаваните досъдебни производства са 17 804 броя, при решени 17 598 броя, като 94% от тях - в едномесечен срок.

През 2023г. прокурорите от Апелативния район са внесли в съдилищата 4069 броя прокурорски актове  (обвинителни актове  – 2 147   броя, споразумения –  1 513  броя и предложения по чл.78а НК –  409 броя).  На съд са предадени 4379 лица.

Осъдените и санкционирани лица са 4157 броя, като две лица са осъдени на доживотен затвор, а 933 лица на лишаване от свобода.

Оправдателните присъди и решения са само 79 броя за целия район, което е 1,92% от внесените през годината прокурорски актове. Прокурорите са подали общо 121 броя въззивни и касационни протести.

От внесените в съдилищата прокурорски актове най-голям дял са за престъпления по глава XI (общоопасни престъпления) – 50,41 %, следвани от тези по глава V (престъпления против собствеността) – 16,93%, по глава VIII (престъпления против дейността на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции) – 7,18 %, по глава II (престъпления против личността) – 7,03 % и по глава  VI (престъпления против стопанството) -  6,46 %.

Особено внимание бе обърнато на борбата против престъпленията, свързани с наркотични вещества, като бе посочено, че  на съд са предадени 667 лица. Акцент бе поставен и на борбата срещу  престъпленията, свързани с домашно насилие , като бе изтъкнато, че обвинени пред съда са били 86 престъпни дейци .

Характерно е, че тези резултати са достигнати при наличието на трайна тенденция към увеличение на общия обем на прокурорската дейност за района на ВТАП  през последните години, като за 2023 година той е завишен с 3,5 %, а за ВТАП в частност с 4,1 %, което нарежда прокурорите от ВТАП на второ място в страната по индивидуална натовареност.

От своя страна председателят на ВТАС Янко Янев поздрави прокурорите от района на Апелативна прокуратура - Велико Търново за добрите резултати, като им пожела и занапред професионални успехи в укрепването на законността в региона.


Ключови думи
Апелативна прокуратура - Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета