Вторник, 16 Апр 2024
            
Велико Търново Темида

Окръжен съд – Велико Търново и съдилищата в съдебния район отчетоха дейността си през 2023 г.

  25.03.2024 14:53
Окръжен съд – Велико Търново и съдилищата в съдебния район отчетоха дейността си през 2023 г.

На 20 март 2024 г. в Съдебната палата гр. Велико Търново се проведе годишното отчетно събрание на Великотърновския окръжен съд. Председателят на съда съдия Теодорина Димитрова откри събранието и прочете получения от съдия Галина Захарова – административен ръководител-председател на ВКС поздравителен адрес: „Днес Вие можете да отчетете пред гражданите своите успехи, насочени към надграждане на постигнатото. Зад тези резултати стои всеки един от Вас – съдии и служители, защото безспорно са постигнати с висока лична отговорност, всеотдайност и професионализъм. Затова съм убедена, че с ползотворните усилия на съдии като Вас, колеги, подпомагани от компетентна администрация, ще успеем да възстановим доверието на хората, търсещи защита на своите права и законни интереси“.

Гости на събранието бяха  съдия Янко Янев, председател на Апелативен съд – Велико Търново, председателят на Административен съд – Велико Търново съдия Йорданка Матева, окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов, председателят на Адвокатският съвет към Великотърновската адвокатска колегия, г-жа Веселка Коева, председателите на районните съдилища от съдебния район и съдиите от Окръжен съд – Велико Търново.

В доклада за дейността на Окръжен съд – Велико Търново, председателят на съда съдия Теодорина Димитрова отчете, че през 2023 година броя на делата за разглеждане са били 2411, от които 1699 граждански и 712 наказателни дела. От тях   1181 са първоинстанционни дела, а 1230 са  въззивни дела. Новопостъпилите през 2023 година дела са 1813. Отчетен е ръст в броя на новите дела, които са със 148 дела повече от тези постъпили през 2022 г., увеличение с 8 %. Увеличен е броят на постъпленията на граждански и наказателни дела първа инстанция, а броят на търговските дела е  устойчив за последните две години.

От 2411 дела за разглеждане през 2023 година, съдиите са приключили 1945, което представлява 81% от делата за разглеждане. По отношение и на този показател е налице увеличение спрямо 2022 година, когато е бил 74%. Останалите несвършени дела в края на 2023 година са 466, което е със 132 дела по-малко от тези в края на 2022 г.

Отчетената средната действителна натовареност на съдия през 2023 година е 13,78 дела на съдия на месец към делата за разглеждане и 11,11 дела на съдия на месец спрямо свършените дела. През предходните години действителната натовареност на съдия е достигала 17 дела на месец на съдия,  спрямо делата за разглеждане,  но през 2023 г. се отчита спад в този показател, дължащ се най-вече на приключения през месец октомври 2022 г. конкурс за повишение на съдии в окръжните съдилища и заемането на 5 от незаетите към този момент щатове за съдия.

Структурата на наказателните производства през 2023 година в Окръжен съд – Велико Търново за делата за разглеждане като първа инстанция е следната: 72 дела от общ характер (НОХД), 5 дела административно-наказателни (АНД) и 380 частни наказателни дела (ЧНД). Броят на наказателните дела от общ характер се е увеличил с 8 дела спрямо 2022 г., като достига броя им през 2021 и 2020 г. Отчита се следния вид на престъпленията по наказателни дела общ характер: 14 дела са били образувани по глава II от специалната част на НК – „Престъпления срещу личността“, от които 2 дела по чл. 115-116 от НК „Убийство“, 6 дела - по чл. 123 от НК „Причиняване на смърт по непредпазливост поради немарливо изпълнение на дейност или занятие, представляващи източник на повишена опасност“, 2 дела - по чл. 116 от НК „Опит за убийство“, 3 дела по чл. 149 ал. 5 от НК „Блудство“. Делата по обвинения за престъпления срещу собствеността са били 4, от които 3 дела – за грабежи, 11 са за стопански престъпления, а 9 дела са за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система. Най-голям брой дела – 25 от разглежданите, са били за общоопасни престъпления, от които най-голям дял заемат тези по чл.342-342 от НК – за причиняване на телесни повреди или смърт в следствие на пътно-транспортни произшествия - 10 дела.

            Анализът на делата спрямо тенденциите от преходните години сочи, че не е налице сериозно изменение в постъпленията на делата за различни типове престъпления и тяхното процентно разпределение си остава приблизително същото като през предходните години. Следва да се отбележи запазването на ниския брой дела,  образувани по обвинения по най-тежките състави на НК в глава II “Престъпления срещу личността“.  

През 2023 година в Окръжен съд – Велико Търново са разглеждани 25 дела по чл. 64-65 от НПК мерки за неотклонение, 5 дела по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и 89 дела по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). През 2022 година те са били – 21 дела по мерки за неотклонение, 9 по ЗЕЕЗА и 92 дела по ЗСРС.

Общо 90% от всички наказателни дела за разглеждане дела през годината са били решени в инструктивния тримесечен срок. Налице е сравнителна устойчивост в този показател, с разлика от един-два пункта за тригодишния период на отчитане. Подобрение се отчита по отношение на процента на свършените наказателни дела спрямо делата за разглеждане, като за 2023 г. той е бил 93%, а през 2022 г. – 90%.  

През 2023 година са били внесени в съда 48 броя прокурорски актове, от които 32 броя са били обвинителни актове и 16 броя споразумения по чл. 382 от НПК. Постановени са 21 броя присъди, с които са осъдени общо 46 лица. През 2023 година Окръжен съд – Велико Търново е постановил 3 оправдателни присъди по първоинстанционни наказателни дела, с които са оправдани 3 лица.

Общо свършените дела от районните съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново през 2023 година са 12405 броя от общия брой дела за разглеждане – 13896 броя, което е 89,27%, през 2022 година е бил 87,28%. Приключилите с акт по същество през 2023 година са 9999 броя дела или 80,60% от общо свършените дела, през 2022 година е бил 81,19%. Прекратените през 2023 година 2406 броя дела от общо свършените представляват 19,39%, като през 2022 година те са били 18,80%.

В заключение съдия Димитрова отбеляза, че съдиите от Великотърновския съдебен район през 2023 година са разгледали повече дела от  тези през предходните две години, като процентът на останалите несвършени дела в края на годината е значително по-нисък. Висок е процентът на приключилите със съдебен акт по същество дела, както и на тези, приключени в тримесечен срок.

Съдия Димитрова приключи доклада с думите: „От резултатите се вижда, че съдът е работил на ниво и е налице значително подобрение спрямо предходната година по отношение на качеството и срочността при разглеждането на делата“.

Висока оценка за работата на съдиите от ВТОС даде и председателят на Апелативен съд – Велико Търново съдия Янко Янев: „Работили сте много добре, вложили сте много усилия, за което ви поздравявам. Апелативен съд – Велико Търново оценява високо работата на Окръжен съд – Велико Търново“. Окръжният прокурор Христо Христов изтъкна съществуващото добро сътрудничество между Окръжен съд – Велико Търново и Окръжната прокуратура в старата столица, като подчерта, че държавното обвинение е в голяма степен улеснено от изградената трайна и последователна практика в правораздавателната дейност на съда, съобразена изцяло със закона и практиката на ВКС. От страна на ВТАК, адвокат Веселка Коева също поздрави съдиите за постигнатите резултати, като им благодари за уважението и трайно добрите отношения между съда и великотърновската адвокатура. Много добра оценка за своята работа получиха съдиите и от председателя на Административен съд – Велико Търново съдия Йорданка Матева.


Ключови думи
Окръжен съд - Велико Търново