Понеделник, 20 Май 2024
            
Други Свищов

Стопанска академия и Технически университет – Варна създават уникална за България съвместна магистърска програма

  15.03.2024 13:45
Стопанска академия и Технически университет – Варна създават уникална за България съвместна магистърска програма

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов и Технически университет – Варна създават уникалната за България съвместна магистърска програма „Техническа и застрахователна експертиза в транспорта”. На основание чл. 42а от Закона за висшето образование, споразумение за съвместната МП подписаха в град София ректорът на координиращото висше училище (ТУ – Варна) – проф. д-р Драгомир Пламенов и ректорът на партниращото висше училище (СА „Д. А. Ценов”) – проф. д-р Марияна Божинова. Предметът на подписаното споразумение е „Разработване и въвеждане на съвместна магистърска програма „Техническа и застрахователна експертиза в транспорта”, открита в професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”, с включени учебни дисциплини от професионално направление 3.8. „Икономика”, които ще бъдат водени от преподаватели от партньорското висше училище.”

Предвижда се съвместното обучение на студенти по разработената МП  да бъде на български език, по утвърден държавен план-прием и в платена форма на обучение (обучение, финансирано от обучаемите). Продължителността на обучение е 3 семестъра за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по специалности от професионални направления 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” и 5.1 „Машинно инженерство”. С продължителност 5 семестъра ще бъде обучението за притежаващите: ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по специалности от област на висшето образование 5. „Технически науки” без завършилите ПН 5.1 и 5.5;  ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по специалности от други области на висшето образование без завършилите област 5.„Технически науки”; ОКС „професионален бакалавър” по специалности от ПН 5.1 „Машинно инженерство” и от 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”.

Очаква се, след одобрението на Министъра на образованието и науката, обучението на студенти по съвместната МП „Техническа и застрахователна експертиза в транспорта” да се осъществява от учебната 2024/2025 година.

Във връзка с водените от партниращото висше училище  учебни дисциплини по утвърдения учебен план, Свищовската академия ще предостави на приетите по съвместната МП студенти и достъп до своята Платформа за електронно обучение (https://dl.uni-svishtov.bg/) за подпомагане на учебния процес.

След подписване на споразумението, ректорите на двете висши училища подчертаха, че уникалната за България съвместна магистърска програма е с подчертано практическа насоченост, а гаранция за нейния успех е научният и експертен потенциал на преподавателите от катедрите, които ще обучават студентите. От страна на СА „Д. А. Ценов” обучението ще бъде осигурено от катедра „Застраховане и социално дело” – първата в България застрахователна катедра. От страна на ТУ – Варна студентите ще бъдат обучавани от преподавателския състав на емблематичната за висшето учебно заведение катедра „Транспортна техника и технологии”, създадена преди повече от 60 години (тогава с наименованието „Двигатели с вътрешно горене и автомобили”).    

Дипломата за завър­шена степен на висше образование ще се издава от Технически университет – Варна.   Завършилите съвместната магистърска програма ще получат професионална квалификация „Магистър – инженер” и ще могат успешно да се реализират като специалисти в отделите по „ликвидация на щетите” в застрахователните дружества, работещи в Раздел „Общо застраховане”, както и като вещи лица, които правят автотехнически експертизи и застрахователна оценка на щетите при пътнотранспортни произшествия.  


Ключови думи
Стопанска академия
Последни
Седмицата
Анкета