Сряда, 24 Апр 2024
            
Лясковец Общество

Бюджет 2024 на Лясковец – консервативен, балансиран, бюджет на стриктното определяне на най-важните разходи

  27.01.2024 15:56
Бюджет 2024 на Лясковец – консервативен, балансиран, бюджет на стриктното определяне на най-важните разходи

С макрорамка от 18 747 886 лв. тръгва проектът за бюджет на община Лясковец за 2024 г. В сумата влизат бюджет 18 186 303 лв. и индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 561 583 лв.

Числата бяха представени по време на днешното обществено обсъждане на Бюджет 2024 в Лясковец. На него стана ясно, че подходът при разработване на проекта за бюджет е консервативен, рестриктивен, реалистичен, с отчитане влиянието на трудно прогнозируемата среда и с фокус върху гарантиране на грижата за здравеопазване, социални услуги, образование и поддържане на базисната инфраструктура. Предложеният бюджет ще бъде бюджет на икономии и стриктно определяне на приоритетни разходи, за да се осигури нормално функциониране на общината. Бюджет, който ще се изпълнява в условия на несигурна икономическа и политическа обстановка, в условия на динамични икономически показатели на национално ниво и кризисна икономика в международен аспект и който най-вероятно ще претърпи поредица актуализации.

Основната цел на проекта за Бюджет 2024 е насочена към запазване обема на предоставяните от общината услуги и повишаване на тяхното качество чрез по-добра организация, обясниха изготвилите го.

Знам, че обществото има будно съзнание и иска промяна към по-добро развитие във всички сфери. За да се случи това, финансовите разчети трябва да бъдат съобразени добре. Благодаря на всички, които са тук, за да заявят своята гражданска позиция, да предложат, да изкажат мнение за развитието на нашата община. Така ще можем да вземем предложенията под внимание, когато внасяме окончателния проект за бюджет в Общинския съвет, сподели кметът Васил Христов.

Средствата за делегираните държавни дейности се увеличават както следва: образование – 11,23%, здравеопазване – 7,64%, култура – 20,11%, социални дейности – 26,53%. Общата изравнителна субсидия е с ръст от 9 хил. лв. спрямо 2023 г. и е 847 600 лева. Запазва се размерът за зимно поддържане и снегопочистване – 79 500 лева. Целевата субсидия за капиталови разходи е общо 761 400 лева, а други целеви разходи за местни дейности - 98 300 лв. Общо в проекта за бюджет са заложени 10 448 737 лв. приходи за делегирани държавни дейности.

При заложените местни приходи от имуществени данъци най-голям дял заемат данъкът върху недвижимите имоти – 549 600 лв., данъкът върху превозните средства – 667 000 лв., данъкът при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 440 000лв. При неданъчните приходи от заложения за 2024 г. общ размер 3 491 129 лв. най-голям е делът на таксата за битови отпадъци – 1 076 434 лв.

Взаимоотношенията с централния бюджет са в размер на 1 786 800 лв., временните безлихвени заеми – 273 377 лв. и т. н. Общо Бюджет 2024 на Лясковец предвижда 7 377 566 лв. приходи за местни дейности.

В графата разходи при делегираните държавни дейности най-много са заложени за образование – 7 152 520 лв.

Усилията на Община Лясковец в сферата на социалните дейности са насочени към най-уязвимите групи. През 2024 г. са предвидени 209 695 лева, с които Общината ще разшири дейностите по съществуващите програми „Грижа в дома в община Лясковец“ и „Топъл обяд“.

Капиталовата програма на Община Лясковец за 2024 г. е в размер на 2 131 485 лева. Обекти, които ще се ремонтират през 2024 г., са реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях улица „Васил Левски” в общинския център в участък с о.т. 244-245 -238 – 91 560 лева; Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор на обект „Реконструкция и модернизация на системите на външно изкуствено улично осветление в община Лясковец” във всички населени места за 22 680 лв.; Реконструкция на открити спортни площадки – Етап 2 в Лясковец (286 600 лева) и Етап 1, също в гр. Лясковец - 40 467 лева; Основен ремонт на ул. „Иван Вазов” в Лясковец – 7 440 лева; Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ „Сладкопойна чучулига“ в Джулюница – 77 400 лева; Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ „Вълшебство“ в Драгижево – 66 000 лева; Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на Джулюница – 36 000 лева; Основен ремонт на Читалище „Развитие 1902“ в Мерданя - 565 948 лева; Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на Добри дял – 835 249 лева.  Заложени са средства и за лек автомобил за Районното управление на МВР в Горна Оряховица, за фанфари и лаптопи за СУ „Максим Райкович” и др.

При текущите ремонти са заложени средства за улици в Лясковец – 8 500 лв.; Текущ ремонт на ограда стадион в Лясковец - 49 994 лева; Текущ ремонт на покрива на ДГ «Радост» в Лясковец – 15 000 лева; Текущ ремонт на настилки в ДЯ „Мир” в Лясковец – 15 000 лева; Текущ ремонт ул. „Хан Аспарух” в Козаревец – 7 000 лева; Текущ ремонт на улици в Добри дял – 1 141 лв.; Геоложки проучвания на блок ул. „Васил Левски” №8а в Лясковец – 7 837 лева; текущ ремонт на общински пътища VTR 2180 Добри дял – Родина – 1 786 лева; VTR 1182 Честово – Лясковец - 2 976 лева; VTR 1181 Козаревец - Честово – 12 150 лева; VTR 1286 Джулюница – Кесарево - 9 169 лева.

През 2024 г. Община Лясковец ще работи по 7 оперативни програми.

За реализиране са заложени три проекта по сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 2023 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. - „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с.Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец” на стойност 2 927 900 лв. без ДДС; „Реконструкция на открити спортни площадки в гр.Лясковец” на стойност 184 375 лева без ДДС; „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „ П. Р. Славейков “ в с. Джулюница - 198 969 лева без ДДС.

През 2024 г. Община Лясковец ще кандидатства с проект Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление във всички свои населени места по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2).

Всъщност пътната инфраструктура и уличното осветление се оказват проблемите от компетенцията на местната власт, с които най-често се сблъскват жителите на общината. На днешното обсъждане темата с улиците също не бе подмината. Стана ясно също, че  проектът за Бюджет 2024 Община Лясковец предвижда 45 508 лв. за поставяне на допълнително осветление на 17 пешеходни пътеки.

Пожелаваме си успешно изпълнение на приходната част в бюджета за 2024 г., изпълнение на разходната част за осигуряване качество на услугите за населението на община Лясковец, активно участие на жителите на общината в реализирането му, споделиха представилите го.

Финансовият инструмент, чрез който ръководството на общината ще реализира поставените цели и приоритети, е отворен за коментари и предложения от обществеността.  


Ключови думи
Бюджет 2024 Лясковец Васил Христов