Сряда, 21 Фев 2024
            
Други Свищов

Община Свищов приключва изпълнението на проект „Повишаване компетенциите на общинска администрация - Свищов за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

  01.12.2023 14:35
Община Свищов приключва изпълнението  на проект „Повишаване компетенциите на общинска администрация - Свищов за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

На 1 декември 2023 г. /петък/ от 11,00 часа в Зала 1 на Общинска администрация Свищов се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване компетенциите на общинска администрация - Свищов за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP001-8.006-0021-С01/07.07.2023 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. На събитието присъстваха кметът на общината Генчо Генчев, представители на общинската администрация и екипът за управление на проекта.

Общата цел на проекта бе осигуряване на подкрепа за повишаване капацитета на Община Свищов за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. и гарантиране качеството и ефективността на подготвените проектни предложения, с които Община Свищов кандидатства в програмен период 2021-2027 г.

В рамките на 5 месеца бяха изпълнени следните дейности: организирани и провеждани 3 броя обучения за повишаване капацитета на бенефициента, в т.ч. – в контекста на управление и изпълнение на интегрирани териториални инвестиции(ИТИ), за програмен период 2021-2027; организирани и проведени посещения в общините Габрово, Севлиево и Русе с цел идентифициране на партньорства, обмяна на опит и трансфер на добри практики; изготвени анализ „разходи – ползи“/ финансов анализ във връзка с участие с проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027; закупена и доставена компютърна и периферна техника за обезпечаване работата на структури и лица, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР 2021-2027 и на териториалните органи по ПО2 на ПРР.

С реализирането на проекта се цели подготовка на качествени и конкурентни проектни предложения, целящи постигане на устойчиво развитие, интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението чрез изпълнение дейности по различни инвестиционни приоритети: Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради и студентски общежития; Градска среда; Социална инфраструктура; Образователна инфраструктура и Културна инфраструктура.

Проектното предложение бе на обща стойност 180 000,00 лева и представлява 100% от общо допустимите разходи, а срокът на изпълнение: 07.07.2023 г. – 07.12.2023 г.


Ключови думи
Последни
Седмицата
Анкета