Петък, 01 Дек 2023
            
Икономика

Област Велико Търново е на 21-во място в страната по размер на средната работна заплата

  21.11.2023 09:30
Област Велико Търново е на 21-во място в страната по размер на средната работна заплата

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания - Велико Търново“, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 65.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.5%, „Добивна промишленост“ - с 5.2% и „Строителство“ - с 3.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания“- с 3.1%, „Операции с недвижими имоти“ - с 2.6% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 2.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 24.8 и 14.2%.

В края на септември 2023 г. в сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.4 хил. или с 0.6%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 0.7 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 0.4 хил., а най-голямо увеличение - в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 0.6 хил. и в „Преработваща промишленост“ - с 0.2 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 11.2% и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7.7%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 13.6% и „Хуманно здравеопазване и социална работа “ - с 11.9%.

В края на третото тримесечие на 2023 г. в частния сектор са работили 66.6% от всички наети в област Велико Търново.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. е 1 466 лв., за август - 1 473 лв., и за септември - 1 536 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта e 1 492 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2.6%, но е с 508 лв. по-ниска от средната за страната (2 000 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 21-во място.

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.2%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 35.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 31.0%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 28.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 520 лева; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ -2 259 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 216 лева. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - 1 082 лева; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 096 лева; „Административни и спомагателни дейности“ - 1 139 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния сектор -  с 11.7%.


Ключови думи
работна заплата