Четвъртък, 28 Дек 2023
            
Други Свищов

Община Свищов подаде две концепции за Интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027

  28.09.2023 13:48
Община Свищов подаде две концепции за Интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027

В рамките на процедура BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. Общината подготви и подаде две концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2.

Концепцията „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“ е комбинирана концепция за изпълнение на ИТИ (КИТИ), чиято основна цел е постигане на устойчив икономически растеж чрез изграждане на индустриален технологичен парк, инвестиции в нови, по-високотехнологични дейности, подпомагане на предприемачеството, насърчаване към кръгова икономика и младежка заетост, повишаване на знанията и уменията на заети лица в местни предприятия.

Комбинацията от инвестиции в инфраструктура, нови технологии, щадящи околната среда и човешки ресурси ще допринесе за подобряване на инвестиционния климат, създаване на нови работни места и повишаване доходите на населението.  Включените мерки и дейности, за които ще се търси финансиране от оперативните програми са насочени към:

Мярка 1: Изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса;

Мярка 2: Насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес;

Мярка 3: Насърчаване на младежката заетост;

Мярка 4: Подкрепа за преход към кръгова икономика;

Мярка 5: Основен ремонт за подобряване организацията на движение на улица „33-ти Свищовски полк“ гр. Свищов /Републикански път II-52/.

За успешното реализиране на заложените в КИТИ мерки и дейности е създадено партньорство между 7 публични (3 общини и др.), 1 НПО и 5 стопански организации, както и 3 университета - асоциирани партньори.

Водеща организация е Община Свищов, а общините партньори Полски Тръмбеш и Ценово са селски общини с потенциал за развитие на дейности с по-висока добавена стойност - преработка на земеделски продукти.

В рамките на КИТИ се предвижда самостоятелна инвестиция на АПИ за изграждане на 25 км. скоростен път Свищов – АМ "Русе – Велико Търново".

Втората концепция „Подобряване на средата за живот, развитие на човешкия потенциал и транспортна свързаност“ е насочена към създаване на съвременна градска и пътна инфраструктура, сигурност в обществени пространства, приобщаващо образование и образователна интеграция, социално включване и дългосрочна грижа, равни възможности и заетост, гарантиращи равенство, приобщаване и недискриминация, здравни и социални услуги, култура и спорт и представлява комбинация от проектни идеи за осъществяване на 11 дейности:

1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на публични сгради;

2. Зелена градска инфраструктура;

3. Реконструкция на общинска пътна инфраструктура;

4. Здравни услуги и инфраструктура;

5. Модернизиране на образователната инфраструктура;

6. Нови и модернизирани социални услуги;

7. Развитие на туризма, опазване и възстановяване на културното наследство;

8. Спорт и спортна инфраструктура;

9. Приобщаващо образование и образователна интеграция;

10. Риск и изменение на климата - мерки за превенция и управление;

11. Нови и по-качествени социални услуги.

Предвидените в концепцията дейности са така подбрани, че да надграждат съществуващите идеи за развитие на трите общини - Свищов, Полски Тръмбеш и Ценово в рамките на различните стратегически документи за регионално и устройствено планиране и покриват определени аспекти от развитието на територията в съответствие с принципите на интегрираното градско планиране и с хоризонталните принципи по програмите.


Ключови думи
Свищов интегрирани концепции
Последни
Седмицата
Анкета