Четвъртък, 30 Nov 2023
            
Общество Свищов

Община Свищов ще кандидатства с проект „Зеленият Дунав“ по Програма Interreg VI-A Румъния-България

  31.08.2023 09:20
Община Свищов ще кандидатства с проект „Зеленият Дунав“ по Програма Interreg VI-A Румъния-България

Във връзка със стартирала покана за набиране на проектни предложения за кандидатстване, Община Свищов ще кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по Програма INTERREG VI-A Румъния – България с проект:  „Зеленият Дунав“ /Green Danube - Hard/, Специфична цел S.O.2.7 - Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

Проектът ще се реализира съвместно с община Калафат, Румъния и е в подкрепа на Плана за интегрирано развитие на Община Свищов 2021 – 2027 г., ПРИОРИТЕТ 6: Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията и ПРИОРИТЕТ 7: Екологично състояние и рискове.

Целта на проекта е развитие на зелена инфраструктура на територията на град Свищов и по-конкретно на ж.к. „Дунав“, който се намира в североизточната част на града. Районът е силно урбанизиран, с множество многофамилни жилищни сгради, голям брой единични бетонни гаражи и неравномерна растителност. В тази зона се наблюдават доминиране на автомобилния трафик и заемане на всяка възможна зелена площ за паркиране, недостатъчен брой детски площадки и влошаващ се климат.

С реализирането на проекта се цели подобряване на околната среда по няколко начина: ново решение на транспортната мрежа – преосмисляне на улиците и намаляването им чрез въвеждане на зона от 20 км/ч и превръщането им в смесени ленти. Преустройство на всички паркинги на територията на комплекса и изграждането им като зелени; изграждане на нова алейна мрежа за свързване на блоковите пространства в обща концепция; нова организация за събиране на битовите отпадъци; изграждане на нови детски/спортни площадки; подобряване на цялостния имидж на квартала (скриване на гаражите). 

Заложеният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, а общата стойност на бюджета е в размер на 3 500 000 евро, от които 2 000 000 евро за Община Свищов.


Ключови думи
Зеленият Дунав
Последни
Седмицата
Анкета