Петък, 01 Дек 2023
            
Други Свищов

Община Свищов започва работа по Стратегията за водено от общностите местно развитие през програмен период 2023-2027 г.

  29.08.2023 17:04
Община Свищов започва работа по Стратегията за водено от общностите местно развитие през програмен период 2023-2027 г.

Във връзка с постигане на специфичните цели за местно развитие, при изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) през програмен период 2023-2027 г., Община Свищов ще предостави на Местна инициативна група (МИГ) Свищов-Ценово временна възмездна финансова помощ, в размер на 100 000 лева, за обезпечаване на дейността при изпълнение на Стратегията.

МИГ Свищов е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, което представлява публично-частно партньорство с възможно най-широк кръг от представители на различните заинтересовани страни от местната общност, включително представители на уязвими групи и малцинства.

Основните цели, към които се стреми, са подобряване на условията на живот на териториите на местните общности; създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие; подкрепа за териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер; повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности; подкрепа за въвеждането на иновации; засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии чрез подкрепа за иновации в предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност; насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи; съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство; приобщаващо образование и образователна интеграция.

При изпълнение СВОМР през програмен период 2023-2027 г. могат да бъдат усвоени до 3 млн. лева, като ще бъдат допустими да кандидатстват НПО, културни и образователни институции, представители на публичния сектор, частния сектор и др. заинтересовани лица.


Ключови думи
МИГ
Последни
Седмицата
Анкета