Вторник, 26 Сеп 2023
            
Лясковец Общество

В Лясковец си избират обществен посредник

  25.06.2023 15:13
В Лясковец си избират обществен посредник

В Лясковец е обявена процедура за избор на обществен посредник. През март 2023 г. Общинският съвет в града прие правилник за работата на посредника, според който той осъществява  дейността  си  във  връзка  с  работата  на  органите  на  местното  самоуправление,  местната  администрация  и  лицата,  на  които  е  възложено предоставянето на обществени услуги в община Лясковец, когато чрез тяхно  действие  или  бездействие  се  засягат  или  нарушават  правата  и  законните  интереси  на  гражданите.  В  изпълнение  на  своята  дейност  общественият  посредник  издава  мотивирани  предложения,  препоръки  и  становища  с  цел  подобряване  на  качеството  на  административните услуги, които представя на директорите на дирекции от общинската  администрация, на ръководителите на звена, отдели и на общинските предприятия, както  и  на  управителите  на  търговските  дружества  с  общинско  участие  в  капитала.  По  своя  инициатива, текущо той може да информира и кмета на Община Лясковец за издадените  от него документи. 

Поканата за участие в процедурата по избор на обществен посредник на територията на община Лясковец е в изпълнение на решение на местния парламент от май 2023 г. Конкурсната комисия за избор на обществен посредник кани всички заинтересувани граждани, неправителствени организации и цялата местна общност да представят свои кандидатури за заемане на длъжността. Изискванията са кандидатите да имат завършено висше образование, да бъдат дееспособни, неосъждани български граждани.

За участието си в конкурса кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, мотивационно писмо, автобиография, диплома за завършено висше образование, свидетелство за съдимост и документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж по специалността. Място за представяне на документите е деловодството на Общински съвет – Лясковец, срокът - 16.07.2023 г.

Отговарящите на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени на интервю, което има за цел да провери и оцени познанията им в правозащитната област и вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт, както и идеите им за развитие на дейността на обществения посредник. След провеждане на интервюто, комисията ще извърши класиране и ще предложи на Общинския съвет в Лясковец кандидатурите на първите трима, показали най-добри резултати на конкурса. От тях ОбС ще избере обществения посредник.

Ако успее да доведе процедурата до край, Лясковец ще стане първата община в региона със свой омбудсман. Преди 15-ина години такъв опит беше направен и в Горна Оряховица и дори започна процедура, но до избор така и не се стигна, тъй като никой кандидат не успя да събере достатъчно подкрепа.  


Ключови думи
Лясковец омбудсман
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати