Неделя, 19 Мар 2023
            
Други Елена

В Елена въвеждат по-строги мерки за опазване на тишината

  17.12.2022 12:04
В Елена въвеждат по-строги мерки за опазване на тишината

Общинският съвет в Елена бяха приети промени в Наредбата за опазване на обществения ред на територията на общината, заложени в разпоредба от Закона за защита на шума в околната среда /ЗЗШОС/.
Физическите и юридическите лица, за които се отнасят промените, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на настоящата Наредба в едногодишен срок от влизането ѝ в сила.

В промените е заложено, че се забранява зареждането на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, за времето от 23.00 до 8.00 ч., като кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице упражнява контрола, в това число и контрола, предвиден в чл. 22 от Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/.

При откриване на по-горе споменатите обекти на територията на община Елена физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци трябва да подадат в Община Елена заявление по образец, утвърдено от кмета на общината за регистриране на определеното от тях работно време, както и за промяна в него. Към заявлението задължително се прилагат: становище на Регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г., пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице, други документи съгласно изискванията на българското законодателство, когато са необходими. Работното време се вписва в публичен регистър, в който се въвеждат данни за съответния обект.
Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да информират Община Елена в 14-дневен срок от настъпване на някое от следните обстоятелства:  преобразуване на юридическото лице или продажба на предприятието, промяна в дейност/вид на търговския обект, промяна на работното време. При прекратяване на дейността в обекта са длъжни да подадат заявление по образец, утвърден от кмета до Община Елена за отписване от регистъра за работно време на търговските обекти.
На територията на община Елена могат да се провеждат обществени мероприятия на открито с еднократен характер като концерти, постановки, прожекции, циркови спектакли, музикални прояви, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, изложения, панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или възпоменателен характер в периода от 08.00 до 24.00 часа, а на 31 декември - 1 януари от 08.00 до 02.00 часа.
Озвучаването при провеждане на обществени мероприятия на открито се осъществява след съгласуване с кмета на общината, по подадено от организатора заявление, което съдържа дата, място, час и вид на мероприятието.
Озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства с цел презентиране на търговски продукти, културни или обществени мероприятия се осъществява в периода от 10.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа след съгласуване с кмета на общината, по подадено заявление, което съдържа дата, час/продължителност на озвучаването.
За нарушения на разпоредбите на физическите и юридически лица се налагат глоби в различни размери, които могат да достигнат до 6 000 лв., като е предвидено и контролните органи да могат да дават и предписания.


Ключови думи
Елена опазване на обществения ред
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати