Сряда, 17 Авг 2022
            
Велико Търново Общество

39 защитени зони в региона са включени в Европейската мрежа Натура 2000

  23.05.2022 14:10
39 защитени зони в региона са включени в Европейската мрежа Натура 2000

Общоевропейската мрежа от защитени зони Натура 2000 включва специални защитени райони, които опазват ценни растителни и животински видове, както и местата, които обитават. Обявени са в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз (ЕС) за местообитанията и за птиците. Законът за биологичното разнообразие регламентира тяхното опазване в нашата страна.

В териториалния обхват на РИОСВ – Велико Търново, изцяло или частично, попадат 39 защитени зони, покриващи около 15% от областите Велико Търново и Габрово.

Защитените зони по Директивата за птиците на ЕС са 12: Комплекс Беленски острови, Свищовско-Беленската низина, Остров Вардим, Рибарници Хаджи Димитрово, Котленска планина, Обнова, Деветашко плато, Априлци, Велчево (до Троян), Централен Балкан, Централен Балкан – Буфер и Българка.

Изцяло на територията на област Велико Търново са разположени само две от зоните – Остров Вардим и Рибарници Хаджи Димитрово. Срещат се до 116 вида птици, част от които са вписани в Червената книга на България (1985), други са от европейско природозащитно значение. Под защита са големия корморан, нощната чапла, бялата лопатарка, белооката потапница, белобузата рибарка, черната рибарка, нощната чапла и др.

Съгласно критериите на Директивата за местообитанията на ЕС, защитените зони в региона са 27:

поречията на реките Янтра, Росица, Стара река, Белица, Голяма река, Златаришка река, Дряновска река, Студена река, Видима

крайдунавските територии Персина, Вардим, Беленска гора, Свищовска гора

Черната могила, Обнова – Караман дол

Търновски височини, Дряновски манастир, Емен, Язовир Стамболийски, Скалско, Витата стена, Деветашко плато, Микре

територии в Стара планина - Централен Балкан, Централен Балкан – буфер, Българка, Твърдишка планина.

Управлението на защитените зони, чрез забраните, ограниченията и препоръките в  заповедите за обявяването им, цели предотвратяване на отрицателни въздействия за по-ефективно опазване на местообитания и видове в техните граници, както и перспективи за прилагане на мерки за възстановяване и опазване на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

Мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз обхваща 27 000 защитени зони в сухоземната и морска част на съюза, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство. На 21 май се навършват 30 години от нейното създаване. На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията, която заедно с Директивата на ЕС за птиците (1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“.

 


Ключови думи
защитени територии
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати