Четвъртък, 29 Сеп 2022
            
Общество

4684 души за завършили висше образование през 2021 г. в областта

  20.05.2022 09:40
4684 души за завършили висше образование през 2021 г. в областта Докторанти в област Велико Търново - новоприети и учащи

През учебната 2021/2022 година в детските градини в област Велико Търново са записани 6 607 деца, като е регистрирано намаление с 1.4% в сравнение с предходната учебна година.  Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни училища са 769 и в професионални училища –  585 ученици. Завършилите висше образование през 2021 г. в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 4684 души.

Към 01.12.2021 г. в област Велико Търново функционират 74 самостоятелни детски градини с директор, като 40 от тях се намират в градовете и 34 - в селата. В сравнение с предходната учебна година броят им нараства с 2 в община Велико Търново. Най-много детски градини има в общините Велико Търново - 24, Горна Оряховица - 10 и Павликени - 10.

Местата в детските градини намаляват от 9 042 за учебната 2015/2016 година, до 8 393 за 2021/2022 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2021/2022 година, е 6 607, което е с  436 деца, или с 6.2% по-малко от броя им през учебната 2015/2016 година и с 1.4% по-малко в сравнение с предходната учебна година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за областта, е 80.6% (с 1.5 процентен пункт по-висок от този за предходната година и с 1.5 процентен пункт по-висок от средния за страната).

Средният брой деца в една детска градина за областта е 89, като за градовете е значително по-голям (132), отколкото за селата (40). Една група се формира средно от 24 деца, съответно – 26 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 643 и в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 40 души, като детските учители са 572, или 89.0% от педагогическия персонал.

Към 01.12.2021 г. учебни занятия на територията на област Велико Търново се водят в 67 общообразователни училища. През учебната 2021/2022 година броят на учениците в тях е 15 698. През 2021 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1697, а средно образование - 769 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 74.3%, а в горните класове (V - VII) - 97.3%.

Преподавателите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2021/2022 г. са  1 818, или с 19 по-малко в сравнение с предходната учебна година. В учителската професия преобладават жените -  83.6% от общия брой на учителите.

Професионалното образование и обучение в област Велико Търново през учебната 2021/2022 година се осъществява в 15 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1  професионалeн колеж с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е  5360 и в сравнение с предходната година нараства със 166.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 4349, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация - 833, в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация - 118 и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са 60.

През 2021 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 585 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми за обучение са придобили 619 учащи. 12 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки. Втора и трета степен професионална квалификация през 2021 г. са придобили съответно 90 и  509 ученици. 8 учащи са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование.

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища в областта (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) са общо 423.

В област Велико Търново функционират три висши училища. Общият брой на студентите в тях през учебната 2021/2022 г., включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 16 248.

През учебната 2021/2022 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” в университетите се обучават 15 725 студенти.

Преподавателите във висшите училища в областта през 2021/2022 учебна година са 1149, като на основна работа са 75.3% от тях.

Докторантите в областта към 31.12.2021 г. са 523 и се увеличават с  9.4% спрямо предходната учебна година. Новоприетите докторанти през 2021 г. са 136, от които 12 са чужди граждани. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“ в областта през 2021 г. са получили 80 души.


Ключови думи
висше образование
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати