Сряда, 23 Мар 2022
            
Други Свищов

Фонд „Научни изследвания” одобри проекти на научни списания на СА „Д. А. Ценов” по конкурс „Научна периодика – 2022”

  16.12.2021 14:29
Фонд „Научни изследвания” одобри проекти на научни списания на СА „Д. А. Ценов” по конкурс „Научна периодика – 2022”

Финансова подкрепа за публикуването на две водещи научни списания получи Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В рамките на конкурса „Научна периодика – 2022” Управителният съвет на Фонд „Научни изследвания” класира и одобри за финансиране списание „Бизнес управление” и списание „Народностопански архив”. Общата сума на финансова подкрепа е 10 хил. лв. Проектите на списанията са изготвени от главните редактори проф. д.н. Борислав Борисов (списание „Бизнес управление”) и проф. д-р Андрей Захариев (списание „Народностопански архив”). Договорите за финансиране се подписват от управителя на Фонда – проф. дхн Георги Вайсилов и ректора на СА „Д. А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова, като осигуряват покритие на значителна част от разходите за публикуване и предпечат на изданията.

Списание „Народностопански архив” е най-старото българско академично научно списание по икономика, администрация и управление, и има 75-годишна история. За издаването на списание „Народостопански архив” (сега „Народностопански архив”) е взето решение на заседание на Академичния съвет от 1 октомври 1945 г. (отразено в протокол № 100). Списанието трябва да бъде тримесечно, с обем от 40 коли годишно. Негов главен редактор става проф. д-р Тодор Владигеров (по-късно чл.- кореспондент на БАН). Книжка първа излиза от печатницата на Висшето училище в началото на 1946 г. с разрешение на МИИ № 64 от 11 януари 1946 г. Във връзка с 40-годишнината на списанието и за неговата активна научноизследователска дейност, с указ № 3303 от 2 октомври 1986 г. на Държавния съвет на НРБ то е удостоено с орден „Кирил и Методий” ІІ степен. Богатството на традициите е в основата на нов импулс в развитието на списание „Народностопански архив” с обогатяване на издателския план от 2009 г., когато освен традиционните четири книжки годишно, в края на годината, се публикува и една финална, пета книжка изцяло на английски език. В нея намират своето международно издание водещите статии и изследвания, публикувани в първите четири книжки. От 2013 г. списанието излиза двуезично с раздел на български език и „огледален” раздел нa английски език. През 2016 г. са подготвени и оповестени „Етични правила”, съобразени с правилата на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics – COPE) при публикуване и съответстващи на позицията на Elsievir относно издателската етика . От 2016 г. е регистриран и ISSN за електронната версия на изданието - ISSN: 2367-9301 (електронно издание). Редакционният съвет регистрира и Уеб-портал на списанието – https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/ като индексира броевете и статиите в шест международни бази с научна периодика. За последните десет години това е петата одобрена апликация от Фонд „Научни изследвания” за финансиране на списание „Народностопански архив”. Редакционният съвет е от девет представители на СА „Д. А. Ценов”, вкл. трима професори и шестима доценти, начело с проф. д-р Андрей Захариев (главен редактор) и проф. д-р Йордан Василев (зам.-главен редактор). Международният съвет е от 12 учени от университети във Великобритания, Руската федерация, Румъния, Украйна, Беларус и Молдова.

Списание „Бизнес управление” е специализирано списание по мениджмънт. Издава се от Стопанска Академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. Списание „Бизнес управление” излиза от 1991 година. Онлайн версията на списанието стартира през 2012 година https://bm.uni-svishtov.bg/ като броевете и статиите се индексират в пет международни бази с научна периодика. Списанието е платформа за представяне на различни научни изследвания и разработки по актуални за нашата и световната бизнес практика теми. На своите страници то отразява състоянието и развитието на теорията и практиката на мениджмънта и предприемачеството, на националния и международния бизнес. Поддържаните рубрики обхващат направления като мениджмънт – теория, мениджмънт – практика, маркетинг, международен бизнес, информационни технологии, рецензии, прегледи и практически опит. В списание „Бизнес управление” се прилага принципа на двустранното анонимно рецензиране на получените разработки. Списанието излиза в четири книжки годишно, на български и английски език, в печатен и електронен вариант. Редакционният съвет е от девет представители на СА „Д. А. Ценов”, вкл. четирима професори и петима доценти, начело с проф. дн Борислав Борисов (главен редактор) и проф. д-р Красимир Шишманов (зам.-главен редактор). Международният съвет е от 7 учени от университети в САЩ, Руската федерация, Румъния, Украйна, Полша и Сърбия. За последните десет години това е третата одобрена апликация от Фонд „Научни изследвания” за финансиране на списание „Бизнес управление”.

При кандидатстването пред Фонд „Научни изследвания” се прилага система на точкуване, където по девет критерия се прави оценка на проекта. Допълнително в апликационната форма се дава информация и за научния рейтинг на главния редактор, като индекс на Хирш, публикации в Scopus и Web of Science, публикации в бази данни с отворена наука (ORCID, ResearchGate и др.). Одобрените проекти осигуряват финансиране на разходи за консумативи, предпечатна подготовка, печат и книговезка обработка, разходи за персонал и разходи за усъвършенстване.


Ключови думи
стопанска академия
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати