Петък, 21 Яну 2022
            
Икономика Свищов

Българския туризъм в условията на COVID-19 дискутираха в онлайн научен форум в Свищовската академия

  29.10.2021 13:12
Българския туризъм в условията на COVID-19 дискутираха в онлайн научен форум в Свищовската академия

Кръгла маса на тема „Българският туризъм в условията на COVID-19” организира катедра „Икономика и управление на туризма” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Научният форум се проведе онлайн и бе по повод представяне на резултатите от изпълнението на научноизследователски проект №3-2021 „Състояние и възможности за развитие на българския туризъм в условията на COVID-19”, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научноизследователската дейност. Кръглата маса бе посветена на 5 години от създаването на катедра „Икономика и управление на туризма” и е част от събитийния календар за честване на 85-годишнината на Свищовското висше училище.

Актуалността на темата привлече за участие във форума академични преподаватели, учени, докторанти, студенти, изследователи и представители на практиката. Сред участниците във форума бяха зам.-ректорите доц. д-р Любомир Иванов и доц. д-р Искра Пантелеева, доц. д-р Евелина Парашкевова – директор на Института за научни изследвания, доц. д-р Светослав Илийчовски – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес”, в състава на който е и катедрата-домакин, Росен Маринов – директор Дирекция „Култура и културно наследство” при община Свищов и член на Съвета на настоятелите на Академията, Павлин Петров – съпредседател на Българска асоциация на заведенията, възпитаник на Свищовската академия и на магистърската програма, развивана от катедрата, Илин Димитров – председател на Варненската туристическа камара, също възпитаник на Академията, Кузман Илиев и Владимир Сиркаров – икономически експерти и докторанти в СА „Д. А. Ценов”.

Кръглата маса откри проф. д-р Марияна Божинова – ръководител на катедра „Икономика и управление на туризма” и ректор на Свищовското висше училище. Тя подчерта важността на туристическия сектор за българската икономика и необходимостта от подготовката на висококвалифицирани кадри за сектора. Създадената преди пет години катедра „Икономика и управление на туризма” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” организира обучението на студенти в ОКС „бакалавър” по специалност „Икономика на туризма”, в ОКС „магистър” по МП „Икономика и мениджмънт на туризма” на български език и магистърските програми на английски език „Мениджмънт на туризма” („Tourism management”) и „Хотелиерски мениджмънт” („Hospitality management”), в ОНС „доктор” по ДП „Икономика и управление (туризъм)”, както и следдипломно, факултативно и професионално обучение в областта на туризма. Проф. Божинова поясни, че темата, която изследователският екип е избрал да разработва по проекта е много актуална, защото туризмът е несъмнено един от най-засегнатите сектори от пандемията от COVID-19.

Приветствие от името на академичното ръководство към участниците в кръглата маса и по повод 5-годишнината на катедрата-организатор поднесе доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. Отчитайки значимостта на туризма за развитието на българската икономика и за международния облик на страната ни, доц. Иванов пожела на проектния екип: „Нека Вашата креативност, дисциплина, трудолюбие и отговорност спомагат за професионално израстване и творчески успехи в развитието на икономическите изследвания”. Приветствия и поздравителни адреси участниците в кръглата маса получиха още от декани и ръководители на катедри в Академията, от Съюза на учените в България – клон Свищов.

Работата на кръглата маса бе организирана в две основни части. В първата част доц. д-р Любка Илиева и гл. ас. д-р Павлин Павлов – научен секретар на катедрата, направиха презентации с анализ на данни от Националния статистически институт и резултати от проведеното емпирично изследване на потребителските нагласи към ползването на туристически продукти и услуги в условията на COVID-19. Те представиха актуална информация относно дейността, оборотите и приходите в хотелиерството и ресторантьорството, посещенията на чуждестранните туристи в България, динамиката в разходите за храна, които населението е направило през различните периоди от 2019 г. до момента. Коментираха как влияят предприетите мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19 върху туризма, какви мерки се прилагат за подпомагане на заетите в бранша, как и при какви условия туристическият бизнес би възвърнал своето функциониране, своята производителност и своя дял към икономиката на страната и какви са очакванията на туристите.

Във втората част участниците във форума дискутираха проблеми, предизвикателства и перспективи пред българския туризъм. Сред повдигнатите въпроси бяха сериозният проблем с отлива на кадри от бранша, големият ръст на инфлация, „режимна несигурност”, изразяваща се в невъзможност за прогнозиране на въвежданите мерки, които влияят върху сектор туризъм, сегменти за допълнителна доходност, иновации в туристическия бизнес за българския пазар и за света.

Резултатите от направените изследвания по проекта, реализиран от катедра „Икономика и управление на туризма”, ще бъдат публикувани в студия от 40 страници, а направените предложения от участниците в кръглата маса ще бъдат изпратени в Министерството на туризма.


Ключови думи
Стопанска академия туризъм кръгла маса