Вторник, 30 Nov 2021
            
Общество Свищов

Свищов получава 1,2 млн. лв. за интеграция на уязвими групи

  22.10.2021 09:32
Свищов получава 1,2 млн. лв. за интеграция на уязвими групи

Община Свищов, СА „Д. А. Ценов“, НПО и образователни институции са с одобрен първи интегриран партньорски проект по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура +Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 2.

С Рещениеот 20 октомври на ръководителите на Управляващите органи на двете оперативни програми е одобрено проектното предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“.

Проектът е насочен към реализиране на интегрирани мерки и дейности за повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и преодоляване на риска от социално изключване на уязвими групи от населението на община Свищов, чрез създаване на иновативен модел за социално-икономическа интеграция, образование и култура.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ  е в размер на 1 158 710,83 лв. Основните дейности ще се реализират 18 месеца от Община Свищов и партньорите Средно училище „Цветан Радославов“, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Морава, Детска градина“Васил Левски“, изнесени групи на ул.“Плевенско шосе“ №5 гр. Свищов, НПО и Стопанска академия „Д.А. Ценов“.

 Дейностите са насочени към четири основни направления: Направление I „Подобряване достъпа до заетост“; направление II „Подобряване достъпа до образование“; направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“ и направление IV„Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“.  


Ключови думи
интеграция