Вторник, 30 Nov 2021
            
Други Свищов

Катедра „Чуждоезиково обучение“ при Свищовската академия посвети на 70-годишнината си форума „Бизнес лингва 2021”

  19.10.2021 13:39
Катедра „Чуждоезиково обучение“ при Свищовската академия посвети на 70-годишнината си форума „Бизнес лингва 2021”

Кръгла маса на тема „Бизнес лингва 2021 – актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието” организира катедра „Чуждоезиково обучение“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Научният форум бе посветен на предстоящото честване на 70-годишнината на катедрата през 2022 г. и е част от събитийния календар за честването на 85-годишнината на Свищовското висше училище. Кръглата маса се проведе присъствено и чрез видеоконферентна връзка на адрес https://bbb.uni-svishtov.bg/b/jfq-pqm-d6o.

Научния форум откри ръководителят на катедрата ст. преп. д-р Виктор Монев. Той подчерта, че катедра „Чуждоезиково обучение” развива активно 101 учебни дисциплини по чужд език в ОКС „бакалавър” (паралелно в редовна, задочна и дистанционна форми на обучение) и 6 дисциплини в ОКС „магистър”, участва в кандидатстудентските кампании и в различни научно-изследователски и образователни проекти.

Приветствие от името на ректора и академичното ръководство поднесе доц. д-р Любомир Иванов – заместник-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. По думите му, езиковата компетентност и култура, както и многоезичието играят ролята на мост, който позволява да се постигне висока разпознаваемост на институцията Стопанска академия и на академичния състав и неговите научни постижения в рамките на европейското и международното научно и образователно пространство. Форумът беше уважен и от доц. д-р Румен Ерусалимов – заместник-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”. Ролята на катедра „Чуждоезиково обучение” беше подчертана и в получените поздравителни адреси от: проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси”, в структурата на който е катедрата; доц. д-р Христо Сирашки – директор на академичните центрове за професионално, следдипломно и факултативно обучение; проф. д-р Атанас Атанасов, декан на факултет „Стопанска отчетност”. Беше прочетен поздравителен адрес от името на Съюза на учените в България – клон Свищов с представител доц. д-р Красимира Славева. На кръглата маса присъства и дейно участва Светлана Сарачилова – бивш ръководител на катедрата, сега преподавател по английски език за чужденци в ASA College, Ню Йорк (САЩ).

 В кръглата маса взеха участие представители на висши училища както от България (УНСС, ВТУ, Шуменски университет), така и от чужбина (Русия, САЩ, Молдова). Постъпилите доклади са рецензирани от Научен съвет под председателството на проф. д-р Андрей Захариев и включващ професори и доценти от катедрите към факултет „Финанси”, при спазване на модела за анонимно сляпо рецензиране и на правилата на Комитета за публикационна етика и нормите на Elsevier. Отпечатан е сборник с резюметата на представените доклади, предстои и публикуването на пълните доклади в електронен сборник. Публикациите съдържат автентични и профилирани изследвания, които отговарят на изискванията за регистрация в НАЦИД. Кръглата маса и издаването на сборниците с резюмета и доклади са финансово подкрепени от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”.

От чуждестранните участници се открояват имената на проф. д.н. Виталий Черенков, доц. д-р Наталия Дроздова и старши преподавател Екатерина Гулова от Санкт-Петербургския Държавен Университет, доц. д-р Александър Федюковски, доц. д-р Елена Войлокова и старши преподавател Олга Суслова от Санкт-Петербургския Държавен Икономически Университет, преподавател Стела Хърбу от Молдовската Академия за Икономически Науки, Светлана Сарачилова от Колеж ASA от Ню Йорк, САЩ.

От българските участници, освен членовете на катедра „Чуждоезиково обучение”, своите доклади представиха старши преподавател д-р Албена Стефанова от УНСС, старши преподавател Аглика Добрева от Шуменски университет, асистент Галя Везирова от Великотърновския университет. При представянето на докладите и по време на дискусиите бяха засегнати различни аспекти на чуждоезиковото обучение: изучаването на втори език в интердисциплинарнатите програми за мениджъри; езиковото образование в Русия; развитието на креативните способности у студентите; поддържането на мотивацията у студентите в курсовете за дистанционно обучение; използването на увлекателен литературен образ (Том Сойер на Марк Твен) в академичните часове по специализиран английски език; тенденциите и предизвикателствата пред чуждоезиковото обучение; съпоставка между присъственото и дистанционното обучение; контрастния анализ и езиковото обучение; упражняването на говоренето на английски език във виртуална среда; преподаването на лексика свързана с туризма; различните функции на езика; урбанистичния лингвистичен пейзаж; използването на информационни и компютърни технологии в български и чуждестранни висши учебни заведения; проблеми пред обучението в онлайн среда; съдържателно-езиковото интегрирано обучение в сферата на висшето образование и други.

В края на кръглата маса, ръководителят на катедра „Чуждоезиково обучение” ст. преп. д-р Виктор Монев направи ретроспекция на научните търсения на колеги от катедрата и други висши училища в страната и чужбина, представени на кръгла маса през 2012 г. и разгледа някои актуални проблеми в обучението по чужди езици. Участниците с интерес изгледаха видеопрезентация за мотивацията в обучението по английски като чужд език, записана от доц. д-р Елена Войлокова и старши преподавател Олга Суслова от Санкт-Петербургския Държавен Икономически Университет. В хода на дискусиите, участниците се обединиха около идеята, че чуждоезиковото обучение е важен елемент в програмите на всички специалности, че уменията и компетенциите, които студентите придобиват, ще им послужат за изграждането на успешна кариера. Интернационализацията на университетите и разнообразяването на предлаганите от тях образователни продукти преминават през чуждоезиково обучение на високо ниво.


Ключови думи
Стопанска академия