Четвъртък, 02 Дек 2021
            
Велико Търново Общество

За 30 години Юридическият факултет на ВТУ обучи над 4100 студенти

  17.10.2021 13:51
За 30 години Юридическият факултет на ВТУ обучи над 4100 студенти

Създаден през 1991 г. като първия извънстоличен правен факултет, тази година Юридическият факултет на Великотърновския университет, отбелязва своята 30-та годишнина.

Ще си позволя да припомня (в продължение на казаното от доц. д-р Владимир Попов, бивш ректор на университета в периода 22 април 1991 – 5 май 1995 г.), че тази 30 годишна история си има и своята дълга предистория, поради което с израз на уважение следва да спомена хората, които са допринесли със своите дела, днес да празнуваме тази годишнина.

Още в далечната 1982 г. университетското ръководство предлага на правителството подробен „Модел за бъдещата структура на Великотърновския университет“, в който е предвидено разкриването на нови факултети и специалности. През следващите години този модел на академична структура продължил да се развива с нови предложения за разрастване на университета, които включвали и създаване на самостоятелен Юридически факултет. Разбира се, тази идея погледната през призмата на времето изглеждала утопично нереална, като се има предвид, че това са 80-те години, когато специалност „Право” съществувала единствено в Софийския университет. За възрожденската смелост да се мечтае и да се работи за сбъдване на мечтите поклон и признание трябва да отдадем на предците. По това време ректор на ВТУ е проф. дфн Станьо Георгиев (1984-1987 г.), който е един от големите привърженици на идеята за създаване на такъв факултет в старопрестолния град. В лични срещи с държавници и в изрични писма до съответните институции той убедително мотивира необходимостта от разкриване на Юридически факултет именно във Великотърновския университет. С писма до тогавашния държавен глава Тодор Живков, до министър-председателя Георги Атанасов, до акад. Ярослав Радев – зам. председател на Държавния съвет, до Светла Даскалова – министър на правосъдието, доц. Иван Велинов – председател на върховния съд и много други държавни институции, настоятелно и аргументирано се лансира идеята за разкриване на Юридически факултет, обоснована с нарастващата необходимост от юристи в страната. За да се избегне дублирането на обучението с Юридическия факултет на СУ се прави предложение това обучение да е профилирано, като студентите да бъдат обучавани за нуждите на държавното управление, т.е. профилирани в публичноправните науки.

През 1987 г., в навечерието на 25-годишнината на университета е изпратено официално предложение до тогавашния министър на народната просвета чл.- кор. Илчо Димитров, за разкриване на Юридически факултет във Великотърновския университет. През същата година проф. дфн Станьо Георгиев подава оставка и с това временно се забавя осъществяването на идеята.

През следващата 1988 г. е обсъдена и приета изготвената от ректорското ръководство „Програма за развитието на ВТУ като учебен и научен център за периода 1988 - 2000 г.” В нея отново е залегнала идеята за разкриване на три нови факултета, като предложението е един  от тях да бъде „Административно –правен”.

Следващата година е знакова в историята на страната ни – 10 ноември 1989 г. Последвалите реформи променят концепцията за развитие на висшето образование в страната. Това дава основание на тогавашния ректор проф. дфн Георги Данчев на заседание на Ректорския съвет на ВТУ на 8.01.1990 г., да внесе за обсъждане предложението за създаване на Юридически факултет на Университета, което предложение е подкрепено единодушно. Въз основа на това решение са приети Мерки на Ректорския и Академическия съвет на ВТУ за осъществяване на промени в работа му в периода до приемане от Народното събрание на „Закон за академична автономия на висшите учебни заведения“. В мерките е включено и следното решение: „С оглед на бъдещото развитие на ВТУ и доказаната необходимост от юридически кадри в страната, да се направи мотивирано предложение до КНВО за разкриване на Юридически факултет в университета.”, отговорник проф. д-р Георги Данчев, срок 30.01.1990 г.

С приемането на двата нови закона се дава възможност висшите училища самостоятелно да определят административно - управленската си структура и да предлагат за утвърждаване на Министерски съвет създаването на нови факултети и други свои структурни звена с качество на юридически лица.

През есента на 1990 г. е изготвено предложение от проф. д-р Георги Данчев до министър-председателя Андрей Луканов, подкрепено с подписите на лидерите на местните политически партии, което отново съдържа аргументирано предложение за създаване на нов Юридически факултет.

С решение на Академическия съвет от 17.12.1990 г. е взето отново решение за създаване на Юридически факултет от учебната 1991/1992 г., като са разгледани въпросите за материалната база, преподавателски състав, студентски общежития и столове и др. До министъра на образованието и науката е изпратено писмо, с което той е уведомен за това решение на АС за създаване на Юридически факултет и е поискано предоставянето на 40 места – държавна поръчка, редовно обучение за специалност „Право”.

През март 1991 г. Министерският съвет на РБ взема едно много важно решение - определят 16 април като Ден на конституцията. Това е датата на приемането на Търновската конституция. Този ден е възприет и като дата за официалния празник на Юридическия факултет. На това първо тържествено събрание по повод празника на Юридически факултет в 321 аудитория приветствие поднася деканът на ЮФ на СУ доц. д-р Георги Петканов, чийто заслуги за учредяването на ЮФ на ВТУ са безспорни. Той обявява, че между двата юридически факултета – в СУ и във ВТУ е подписан договор за сътрудничество. Председателят на Съюза на юристите в България проф. д-р Снежана Начева пожелава „На добър час на Търновската правна школа!“ и дарява 50 тома специализирана литература на новия факултет. В словото си тя отбелязва, че „растежът на най-младата клонка в Университета ще допринесе за увеличаване на неговата слава”.

На 26 април 1991 г. Академическия съвет на ВТУ на свое заседание взема и конкретни решения за конституиране на ръководството на новия Юридически факултет. За пръв декан на факултета е избрана доц. д-р Ванюша Ангушева. За пръв зам.декан е избран гл.ас. д-р Велико Лечев. Решено е Факултетният съвет на ЮФ да се състои от 15 преподаватели от СУ и от 4 от ВТУ.

На 27 май 1991 г. ФС на Юридическия факултет приема и първият учебен план на специалност „Право”. С докладна записка от 18 юни 1991 г. до Ректора, той е внесен за приемане от Академическия съвет. Този първи учебен план е подписан от декана доц. В. Ангушева и доц. д-р Владимир Попов, ректор на ВТУ в този период. Първите хабилитирани преподаватели, обезпечаващи изпълнението на този учебен план са доц. д-р Димитър Токушев, доц. д-р Румен Чолов, доц. д-р Димитрина Милкова, проф. д-р Георги Стефанов по Теория на международните отношения, доц. д-р Снежана Начева, доц. д-р Дончо Хрусанов, доц. д-р Ванюша Ангушева, доц. д-р Георги Петканов, доц. д-р Юлия Захариева, доц. д-р Александър Стойнов, доц. д-р Екатерина Трендафилова, проф. д-р Цеко Цеков, проф. д-р Евгения Коцева, проф. д-р Йорданка Зидарова, доц. д-р Йордан Айдаров, доц. д-р Огнян Стамболиев, доц. д-р Георги Велинов, доц. д-р Владимир Петров. Част от лекционния курс се чете и от д-р Георги Стефанов, д-р Благой Видин, д-р. Борис Велчев, д-р Сашо Пенов, гл.ас. Александър Кацарски, гл.ас. Ружа Иванова. По-късно в щатния състав на ЮФ се включват и много други преподаватели: гл.ас. Теодор Пиперков, доц. д-р Тенчо Колев, д-р Мариета Рабохчийска, д-р Пламен Киров, д-р Цветан Сивков, д-р Юрий Кучев, д-р Георги Митов, д-р Кристиян Таков, д-р Анета Антонова, д-р Венцислава Желязкова, д-р Миролюб Топалов, доц. Николай Натов, д-р Емил Стоянов и др. Някои от тях не са между живите, но историята ги помни, студентите, които са обучили ги помнят, колегите – преподаватели ги помнят и те винаги ще останат част от Юридическия факултет на ВТУ.

В далечната 1991 г. заедно с първия учебния план за специалност „Право”, обезпечен с нужния брой преподаватели (хабилитирани и нехабилитирани) за утвърждаване в АС е внесено и предложение от доц. В. Ангушева за насрочване на първите конкурси за щатни асистенти. Първите щатни асистенти за 1992-1993 г. са Тодор Галунов, Вера Бонева и Силвия Бобуранова. Привлечени са като асистенти и високо квалифицирани юристи, повечето съдии от великотърновските съдилища: Диана Костова, Даниела Делисъбева, Петя Стоянова, Йорданка Неделчева, Лидия Чобанова и др.

В периода 2000 – 2002 г. са назначени след конкурс значителна част от асистентите във факултета. Това са Янка Тянкова, Десислава Давидкова, Невена Орманджиева, Гергана Кирилова, Йордан Баланов, Калина Лупова, Кристиян Русев. След тях са провеждани още редица конкурси и към днешна дата асистентският състав на ЮФ е значително разширен и обновен.

За цялостния си период на развитие декани на факултета са били: доц. д-р Ванюша Ангушева, проф. д-р Дончо Хрусанов, проф. д-р Димитрина Милкова, проф. д-р Благой Видин, проф. дюн Цветан Сивков, проф.дюн Георги Митов.

Заместник декани на ЮФ от създаването му до сега: проф. дин Велико Лечев, проф. д-р Дончо Хрусанов, проф.дюн Георги Стефанов, проф.д-р Благой Видин, проф. д-р Сашо Пенов, проф. д-р Димитър Токушев, проф. д-р Цветан Сивков, проф. д-р Николай Проданов, проф. д-р Янка Тянкова, доц.д-р Изабела Чакърова.

Всъщност в развитието на факултета могат да бъдат разграничени следните по-важни периоди:

-  от 1991 – 2000 г. – години на самостоятелно съществуване на факултета;

-  от 2000 – 2009 г. – специалност „Право” се намира в структурата на Стопански факултет с декан доц. д-р Байко Байков, и в Исторически факултет с декан доц. д-р Минчо Минчев;

- от  2009 г.  до сега – факултетът отново е самостоятелен.

Самостоятелното обособяване отново на ЮФ и неговото разрастването като факултет води и до структурната му промяна. Докато първоначално в рамките на факултета съществува само една катедра, то по-късно се  сформират три самостоятелни катедри: Катедра „Публичноправни науки“, катедра „Наказателноправни науки“ и  катедра „Частноправни науки“.

Ръководители на катедра „Публичноправни науки” последователно са били: проф. д-р Дончо Хрусанов, доц. д-р Юрий Кучев, проф. дюн Цветан Сивкова;

Ръководители на катедра „Наказателноправни науки”: проф. д-р Александър Стойнов, проф. дюн Борис Велчев, проф. дюн  Георги Митов;

Ръководители на катедра „Частноправни науки” са били: проф. д-р Огнян Стамболиев, проф. дюн Георги Стефанов, проф. д-р Янка Тянкова.

Като част от научното израстване на факултета следва да бъде отбелязано и акредитирането на редица докторски програми. През 2007 г. завършва процедурата по акредитация на първата докторска програма „Гражданско и семейно право”. През 2011 г. Националната агенция за оценяване и акредитация даде програмна акредитация на обучението по пет нови докторски програми:, Конституционно право, Административно право и процес, Финансово право, Теория на държавата и правото и Наказателно право. По-късно акредитация получиха и докторските програми по Наказателен процес, Гражданско процесуално право, Трудово право и обществено осигуряване и по Международно право и международни отношения. В Юридически факултет през всичките тези години в акредитираните докторски програми са се  обучавали  95 докторанти.

За периода на съществуването и утвърждаването си като факултет академичният състав на ЮФ успя да реализира редица свои начинания, свързани с учебния процес, основно имащи за цел да свържат теорията с практиката при обучението на студентите в специалност „Право”.

От 2002 г. към факултета е създадена и Правна клиника за извънсъдебно разрешаване на спорове. Първоначално ръководена от проф. дюн Георги Стефанов, а в последствие от проф. д-р Янка Тянкова, гла.ас. д-р Борислав Борисов, в нейната дейност в последствие като обучители и ръководители на приемни през годините активно са участвали  гл. ас. д-р Десислава Давидкова, гл.ас. д-р Гергана Кирилова, ас. Николай Колев, доц. д-р Йордан Баланов. Правната клиника открива своята приемна през 2003 г. и от тогава до сега продължава да приема реални клиенти – социално слаби граждани и да провежда практическо обучение на своите студенти. През 2005 г. в с. Арбанаси се провежда Национална конференция по въпросите на клиничното обучени в България, домакинствана от Юридическия факултет на ВТУ, на която конференция са приети и подписани Академични стандарти за клинично обучение. В конференцията участват представители на всички действащи правни клиники в страната.

От учебната 2006/2007 г. е въведена практиката студентите от втори курс редовно обучение на специалност „Право“, под ръководството на преподавателите по „Конституционно право“ проф. д-р Снежана Начева и гл.ас. д-р Христо Орманджиев да посещават заседания на Народното събрание, като така студентите виждат на практика фазите на обсъждане на законопроектите в пленарна зала и наблюдават различните парламентарни процедури. Като добра традиция се утвърждават и срещите на студентите с изявени специалисти от практиката.  

Устойчива традиция във факултета се оказаха ежегодните студентски научни конференции в с. Рибарица. Усилията на преподаватели и студенти доведоха да участие на студенти от факултета в престижни международни състезания. Безспорно най-престижно от тях е състезанието по международен търговски арбитраж, свързано с прилагане на Виенската конвенция за международна продажба на стоки (VIS), провеждано в гр. Виена, Австрия ежегодно. В периода 2015-2019 г. отбори на Юридически факултет на ВТУ участват всяка година в състезанието. Повечето от студентите, участвали в това престижно състезание, заедно с отбори от цял свят вече са докторанти, асистенти, адвокати, въобще успешно реализирали се в практиката юристи: Стелияна Златева, Силвия Йовчева, Сева Памукчиева, Анастасия Грунова, Пламен Пантелеев, Петя Бурсева и много други. Ежегодно студенти на ЮФ участват и в национални състезания за решаване на казуси, провеждащи се с участието на отбори от всички юридически факултети в страната. Традиция е и участието на наши студенти в организираните ежегодно „Дни на отворените врати”  в Районен съд Велико Търново, Окръжен съд Велико Търново, Административен съд Велико Търново и Апелативен съд Велико Търново, където студентите провеждат в съдебните зали симулативни процеси, запознават се с работата на съдилищата, срещат се с водещи специалисти от практиката.

Традиция за факултета са и провежданите по програма междусеместриални стажове в Районен съд Велико Търново, Окръжен съд Велико Търново, Административен съд Велико Търново, Областна администрация, Районна и окръжна прокуратура Велико Търново.

 Юридическият факултет се гордее и със самостоятелното си специализирано списание „DE JURE“, което е официално научно издание на факултета. Списанието се издава от м. октомври 2010 г. с периодичност две книжки годишно. До този момент, за своята повече от 10 годишна история (месец октомври 2021 г.), са издадени общо 22 броя. Пръв главен редактор на списанието е проф. д-р Дончо Хрусанов. От 2017 г. за главен редактор е избран проф. дюн Борис Велчев, а в последствие проф. дюн Цветан Сивков. Първият научен секретар на списанието е д-р Невена Орманджиева. През 2011 г. функциите на научен секретар са възложени на гл. ас. д-р Борислав Борисов, а по-късно и на гл. ас. д-р Илмира Илиева.

Провежданите ежегодно национални и международни конференции, винаги съпътствани от издаване на луксозни сборници с доклади и статии на водещи учени от различни области на правото се превърна във визитна картичка на Юридическия факултет. Заедно с регулярно издаваното списание Де юре тези научни издания оставят трайна диря след себе се в правната наука.

Юридическият факултет на ВТУ развива през годините и активна международна дейност по линия на подписаните двустранни договори на университета и по линия на програма Еразъм. Обученията на наши студенти в университетите в гр. Трир, Германия, В гр. Тарту, Естония, в гр. Брашов, Румъния, в гр. Залцбург, Австрия и много други, отдавна е устойчива традиция. Нещо повече, Юридическият факултет е един от малкото юридически факултети, който е обучавал чуждестранни студенти. По линията на двустранните договори с Белгородския държавен университет няколко последователни години бяха обучавани в рамките на един семестър студенти от гр. Белгород, Русия. За пръв път чуждестранен студент защити докторска степен във факултета и това беше Мохадем Санка от Гана, който защити дисертационен труд в областта на международното право.

Общо обучавани студенти във факултета са над 4100 души в редовна и задочна форма на обучение. Към настоящия момент броят на щатните преподаватели е 43, в това число 22 хабилитирани, 11 главни асистенти, 10 асистента.

И така вече 30 години! Много ли са, малко ли се, трудно може да се каже. През моя поглед, на студента от първите випуски на Юридическия факултет, на преподавателя, явил се на един от първите обявени конкурси за асистент и след това извървял научната кариера до професор, на човека сбъднал една своя мечта – тези години са много! Много като възраст, много като положени възрожденски усилия и труд, на мен и моите колеги, за да се развива и преподавателската, и научната, и международната дейност във факултета.  Погледнато в глобален план, през погледа на времето – тези 30 години са малко. Да, те са малък период от време, но значим като оставена диря след себе си. Сбъднали мечти на предците ни, възродили духа на Търновската книжовна школа, днес ние, преподавателите от Юридическия факултет на Търновската Алма матер, с радост и гордост споделяме този празник! И вярваме, че този факултет го чакат още много годишнини!

проф. д-р Янка Тянкова

зам. ректор по административно-правни дейности

ръководител на катедра „Частноправни науки”


Ключови думи
Юридически факултет ВТУ