Четвъртък, 02 Дек 2021
            
Други Свищов

Катедра „Бизнес информатика” при СА „Д. А. Ценов” отбеляза 55-годишнината си с международна кръгла маса

  27.09.2021 12:11
Катедра „Бизнес информатика” при СА „Д. А. Ценов” отбеляза 55-годишнината си с международна кръгла маса

С международна научно-практическа кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”, катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” отбеляза 55 години от основаването си. Форумът е част от събитийния календар, отбелязващ 85- годишнината от създаването на Свищовското висше училище. Събитието се проведе хибридно – присъствено в СА „Д. А. Ценов” и във виртуалната стая на катедрата, посредством видеоконферентна връзка. Основната цел на кръглата маса бе да се обсъдят въпроси, свързани със световните тенденции в развитието на информационните и интернет технологии, които водят до т.нар. дигитална трансформация на бизнеса.

Гости на научната проява бяха проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, проф. д-р Маргарита Богданова, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”, ръководители на катедри и преподаватели от Свищовската академия. Събитието бе уважено от множество, доказали се през годините, партньори и съмишленици на катедра „Бизнес информатика” от страната и чужбина, както от научната общност, така и от практиката. Кръглата маса привлече вниманието на преподаватели и учени от България, Русия, Молдова, Беларус, Украйна, Полша и Румъния, като по този начин предостави поле за тяхната изява и за популяризиране на техните изследвания в областта на дигитализацията, цифровата икономика, информационните и интернет технологии.

Международната кръгла маса откри проф. д-р Красимир Шишманов, ръководител на катедра „Бизнес информатика”, който поздрави участниците, изразявайки надеждата, че след 5 години – на 60-ата годишнина на катедрата, всички те ще имат възможност да се срещнат в реална среда, а не само виртуално. Проф. Шишманов представи доклад по повод 55 години катедра „Бизнес информатика”, като подчерта, че годишнината ѝ съвпада с 85-годишнината на Свищовското висше училище. По думите му, катедрата по време на цялото си съществуване се стреми да подпомага останалите катедри в Академията, като пълноценно комуникира с тях и по този начин значително допринася за по-ефективното използване на информационните технологии при обработката на икономическа и социална информация и при управлението на предприятия и организации. В доклада си проф. Шишманов направи кратък очерк на историческото развитие на катедрата от нейното създаване през 1966 г. до днес, като обърна внимание на множеството трансформации, през които тя преминава, както по отношение на нейното наименование, така и на профила, в който обучава студентите, за да остане адекватна на текущата социално-икономическа ситуация. Беше отчетен приносът за развитието на катедра „Бизнес информатика” на множеството ѝ преподаватели през годините, като заслужено внимание бе отделено на нейните ръководители. Представен бе и текущият академичен състав на катедрата, докторантите, които се обучават в нея, образователния ѝ профил и специалностите в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, администрирани от звеното.

Кръглата маса се проведе в две сесии – в първата бяха отправени поздравления към катедрата-юбиляр, а във втората бяха представени презентации по актуални теми, свързани с дигиталната трансформация на бизнеса. От името на академичното ръководство приветствие към катедра „Бизнес информатика” и към участниците във форума отправи проф. д-р Марияна Божинова, ректор на СА „Д. А. Ценов”. Тя отбеляза, че провеждането на международната научно-практическа кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса” е своеобразен ориентир за защитените позиции на катедрата и авторитета ѝ в образователното пространство и практиката в страната и чужбина, в областта на дигитализацията, цифровата икономика, информационните и интернет технологии, електронния бизнес и електронното обучение. По повод годишнината на катедра „Бизнес информатика”, проф. Божинова връчи на нейния ръководител проф. Красимир Шишманов почетния плакет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

Поздравления поднесе и деканът на факултет „Мениджмънт и маркетинг” проф. д-р Маргарита Богданова, която поздрави участниците в кръглата маса и подчерта удовлетвореността си от дългогодишното и ползотворно сътрудничество между катедра „Бизнес информатика” и кат. „Стратегическо планиране”, на която тя е член. Приветствия отправиха и ръководители на сродни катедри в страната и чужбина, декани на факултети и ръководители на катедри от Свищовската академия, представители на практиката.

Във втората част на научния форум бяха представени доклади на теми, свързани с дигиталната трансформация на бизнеса, обхващащи стратегиите, моделите и технологиите, които подпомагат успешното ѝ осъществяване. Внимание бе отделено на приложенията на дигиталната трансформация на бизнеса за създаване на хибридни офиси, в маркетинга, строителството, управлението на недвижими имоти и др. Бяха засегнати въпроси, свързани с приложението на изкуствения интелект в дигитализацията на бизнеса, възможностите, които дигиталната трансформация предлага на малките и средните предприятия да преодолеят последствията от пандемията от COVID-19, както и софтуерните платформи, които могат да подпомогнат дигитализацията. Беше отчетена и зависимостта между цифровизацията на икономиката и икономическия растеж. По време на съпътстващите дискусии, участниците достигнаха до извода, че научните публикации са в синхрон с вижданията и предизвикателствата, пред които е изправена практиката.

Кръглата маса завърши с благодарности от страна на проф. д-р Красимир Шишманов за участието на всички приятели и партньори на катедрата в научния форум. Той изрази надеждата, че дискутираните идеи са полезни както за научната общност, така и за практиката, а така също са отправна точка за реализирането на нови съвместни проекти.


Ключови думи
Стопанска академия