Вторник, 30 Nov 2021
            
Общество Свищов

27 социални жилища изграждат в Свищов

  31.08.2021 11:45
27 социални жилища изграждат в Свищов

Напредва изграждането на социални жилища в Свищов. Припомняме, че договорът за безвъзмездната финансова помощ бе подписан на 10 юни 2020 г. между кмета д-р Генчо Генчев и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”.

Към настоящия момент е определен екип за управление на проекта; проведени са предвидените публични събития: „Встъпителна пресконференция“ и церемония „Първа копка“, на които са представени целите, планираните дейности за изпълнение, очакваните резултати и положителните ефекти, които ще бъдат постигнати;

Проведени са предвидените обществени поръчки и са избрани изпълнители на основните дейности по проекта: Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов; Консултантска дейност, свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища на територията на град Свищов; Доставка на оборудване и обзавеждане за 27 броя социални жилища на територията на град Свищов; Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност на проекта.

Предвидените СМР са изпълнени в пълен обем, в рамките на срока, заложен в договора за възлагане на поръчката. На 13.08.2021 г. е подписан без забележки Констативен акт обр. 15. Актуализиран е Техническият паспорт на сградата. Към момента тече процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация.

Предстои възлагане на Дейност 4 - доставка и монтаж на предвиденото оборудване и обзавеждане.     

Напомняме, че основните дейности включват изпълнение на мерки за преустройство, основен ремонт и обновяване на съществуваща сграда и изграждане в нея на 27 броя съвременни социални жилища за осигуряване на подслон на уязвими групи от населението.

Изпълнението на предвидените мерки ще допринесе за постигането на целите на проекта: Осигуряване на подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението; Разработване на устойчив интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   Стойността на проекта е 1 200 000,00 лева, от които 1 020 000,00 лева са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие, и 180 000,00 лева са национално финансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.


Ключови думи
Свищов социални жилища
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати