Сряда, 28 Сеп 2022
            
Други Лясковец

Започна ремонтът на сградата на Община Лясковец

  16.08.2021 09:46
Започна ремонтът на сградата на Община Лясковец

Започна ремонтът на сградата на общинска администрация Лясковец. Той се случва по проект „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

В рамките на строителството ще бъде положена външна изолация на сградата, ще бъде подменена дограмата, предвидено е реконструкция на отоплителна инсталация, монтаж на нов водогреен котел с комбинирана горелка, ще бъде изградена нова разпределителна мрежа с полипропиленови тръби и ред други дейности.

Друга мярка за енергийна ефективност, която ще бъде изпълнена в рамите на строителството, е изграждането на електронно управление на отоплителната система, включващо контролер, външен сензор, повърхностен сензор, двупътен винтил, термостат, стаен регулатор и работа по зададена програма. Предвижда се също топлоизолиране на стени и скатни покриви на сградата, полагане топлоизолация на под, подмяна на дървената дограма с PVC дограма, както и подмяна на осветителните тела с LED крушки.

С изпълнението на предвидените мерки се цели да бъдат спестени 49 t/год. емисии на въглероден диоксид и спестени 237 929 kwh годишна икономия на енергия на сграда публична общинска собственост. Изпълнител на строително-монтажните работи е „ЕМИЛИ СТРОЙ“ ЕООД - гр. Лясковец, а строителният надзор на обекта се осъществява от „ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ” ООД – гр. Горна Оряховица. Проектант на обекта е арх. Анелия Димова.

Общата стойност на строителството възлиза на 754 423 лв. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на общинската сграда е пет месеца. По време на изпълнението на строителството общинска администрация временно се помещава в сградата на СУ „Максим Райкович” - корпус II (бивш партиен дом), с адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” №1, като административното обслужване на гражданите се извършва в зала 102 на СУ „Максим Райкович” - корпус II, западен вход на сградата.Изпълнението на строително-монтажните работи се осъществява в рамките на проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 


Ключови думи
ремонт Община Лясковец
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати