Неделя, 02 Oct 2022
            
Велико Търново Други

ВТУ проведе обучение на 1752 педагогически специалисти от 7 области в България

  02.08.2021 09:23
ВТУ проведе обучение на 1752 педагогически специалисти от 7 области в България

Великотърновският университет продължи партньорството си с МОН по дейности, свързани с продължаващото образование на педагогически специалисти, включвайки се като една от основните обучителни организации на национално ниво по проект “Подкрепа за успех”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Чрез Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) в периода май-юли 2021 г. бяха координирани проектните дейности със седем Регионални управления на образованието (Бургас, Велико Търново, Враца, Добрич, Плевен, Ловеч и Сливен), в резултат на което бяха сключени договорни отношения с училища-домакини за организирането и провеждането на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им.

Във връзка с динамиката на епидемичната ситуация в страната, четири от обученията се проведоха в присъствена форма, а останалите от разстояние в електронна среда при взаимодействие в реално време на обучител и обучавани педагогически специалисти чрез инструментите за синхронна онлайн комуникация.

Седем сертифицирани обучители от ВТУ (проф. д-р Димитринка Цонкова, доц. д-р Светлана Ангелова, доц. д-р Евгения Тополска, гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска, гл. ас. д-р Юлия Симеонова гл. ас. д-р Силвия Тодорова и ас. д-р Анна Целова) проведоха 102 обучения с групи педагози, които са учители в начален етап, преподават в прогимназиален и/или гимназиален етап български език и литература, природни науки и математика, обществени науки или подготвят учениците за ДЗИ.

1752 завършили успешно обучението педагогически специалисти получиха издадени от ДЕПОКПС удостоверения с присъден квалификационен кредит по чл.48, ал.1, т.1 от Наредба №15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


Ключови думи
ВТУ продължаващо образование
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати