Понеделник, 03 Oct 2022
            
Горна Оряховица Други

Маловодието и жегата са причината за замор на риба в Янтра край Върбица

  30.07.2021 15:03
Маловодието и жегата са причината за замор на риба в Янтра край Върбица

Експерти на РИОСВ извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в участъка на река Янтра при с. Върбица, общ. Горна Оряховица. При извършения оглед е констатирано измиране на риба основно в застоялите места с големи макрофитни обраствания в участъка от река Янтра до моста за с. Върбица.

В обследвания участък на река Янтра се наблюдава маловодие, ниска скорост на движение на водата и голямо количество водорасли. По време на проверката от Рeгионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени стойности на показателите: рН – 8,33, разтворен кислород – 10,74 мг О2/л, наситеност с кислород - 138 %, температура – 30,8 оС и електропроводимост – 527 µS/см.

Река Янтра след гр. Долна Оряховица е класифицирана като равнинен тип река R7 от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плавен.

Измерените стойности на показателите рН и електропроводимост съответстват на добро състояние на реката съгласно Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Високата наситеност с кислород (над 100%) на водата е в резултат на продуцирането му през деня при процеса на фотосинтеза от водораслите в участъка.

При извършения оглед на изходния канал на “Захарни заводи” АД е установено, че се заустват само разрешените охлаждащи води в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра. Заустването на Лясковско дере в р. Янтра е на около 14 км преди с. Върбица.

Вероятната причина за наблюдавания замор може да се обясни с ниската скорост на движение на водата в участъка, маловодието, високата температура и голямото количество водорасли, които през нощта способстват за изчерпване на разтворения кислород във водата. Това обяснява и факта, че измирането на рибата е наблюдавано в ранните сутрешни часове.


Ключови думи
умряла риба Янтра Върбица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати