Събота, 18 Сеп 2021
            
Велико Търново Икономика

Регистрираната безработица през месец май е намаляла до стойностите си отпреди 2 години

  17.06.2021 10:17
Регистрираната безработица през месец май е намаляла до стойностите си отпреди 2 години

Равнището на регистрирана безработица продължава да се понижава и в края на месец май регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 998, което е с 214 лица по-малко от м. април и с  1588 лица  по–малко от м. май  2020 г. Аналогични стойности последно са отчетени около средата на месец май 2019 г. – годината с най-ниско ниво на безработица и с най-високо равнище на заетост преди COVID-пандемията през 2020 г. За ползване на посредничеството и услугите на Бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 239 безработни лица. Освен тях, други 11 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец май е 4.2%, при 5.3% за област В. Търново и 5.7% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.4 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 3.3%, община Елена 9.1% и община Златарица 18.8%.

През месец май 2021г. 407 безработни лица са започнали работа, отчита се намаление със 74 лица спрямо предходния месец и с толкова спрямо същия месец на предходната година, когато отпаднаха ограничителните мерки след първия локдаун и бизнесът започна да възобновява дейността си. Други 8 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.  

През месец май 2021 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: добивна и преработваща промишленост – 35%, строителство - 12%, търговия и ремонт на автомобили – 10,7%, хотелиерство и ресторантьорство – 9%,  административно – спомагателни дейности – 8,7%,  хуманно здравеопазване и социална работа - 2,9%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 68 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 500 лица, като само през месец май 2021г. са постъпили на работа 52 безработни лица.

За запазване на заетостта и през май продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатите вече „60/40” и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”. През месец май над 1060 заети лица са били подкрепени по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП „РЧР” и финансовия механизъм React- EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури до края на май  средства на 1215 работници и служители в над 140 фирми.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 340. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (46.7%), строителство (14.4%),  хотелиерство и ресторантьорство (7.9%), търговия (7.6%),  държавно управление (4,4%).  административни и спомагателни дейности (2,6%),

Най-търсените професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал осигуряващ сигурност и защита, работници в селско, горско и рибно стопанство  и др.


Ключови думи
Бюро по труда безработица Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати