Събота, 13 Мар 2021
            
Общество

МРРБ е готово да съдейства на Община Павликени при проучване на нови водоизточници за с. Караисен

  08.09.2020 13:50
МРРБ е готово да съдейства на Община Павликени при проучване на нови водоизточници за с. Караисен В средата на юли жителите на селото излязоха на протест срещу безводието архив

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изразява готовност за съдействие на Община Павликени за извършване на необходимите проучвания за нови водоизточници и/или реконструкция на довеждащата водоснабдителна инфраструктура на с. Караисен.
Това посочва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в писмен отговор на въпрос от народен представител за липсата на вода в селището. Тя обяснява, че една от основните причини за намаляването на притока на водни количества, захранващи водоизточниците, е продължителната тенденция на засушаване и неравномерно разпределение на валежите на територията на страната, което води до намаляване на дебита на водоизточниците.
Министърът допълва, че МРРБ предприема действия според компетентността си да осигури за всяко населено място необходимия обхват на водоснабдяване и качество на питейната вода, отговаряща на европейските стандарти, но обръща внимание, че секторът е трайно недофинансиран, което води до редица проблеми.
Тъй като по-голямата част от инфраструктурата в страната е построена преди повече от 50 години, стремежът на МРРБ и на ВиК дружествата е насочен към реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа с цел намаляване на техническите загуби. Осъществява се и постоянен контрол за недопускане на нерегламентирано използване на водата.
За подмяна на водопроводите са необходими огромни средства, които не могат да се съберат чрез цените на ВиК услугите, тъй като ще се надвиши прагът на социалната поносимост. Затова е от съществено значение реконструкцията на системите да стане с максимално включване на грантовите средства от фондовете на Европейския съюз, коментира Аврамова.
Министърът напомня, че заедно с Габрово, Плевен, София, Търговище и Хасково, Велико Търново е една от шестте нови области, за които е изпълнено условието територията, на която ВиК операторът предоставя услуги, да съвпада с границите на административната област и за нея ще бъде изработено регионално прединвестиционно проучване (РПИП) с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Предвижда се да се разработи техническа и икономическа документация, която да включва: събиране и анализ на информацията за съществуващата ВиК инфраструктура и бъдещото развитие на териториите; оценка на възможностите за осигуряване на необходимото водоснабдяване в дългосрочен план, идентифициране на инвестиционните мерки за развитие на ВиК системите и съоръженията, с цел предоставяне на ВиК услугите в съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчните води, както и дефиниране на проект за финансиране от фондовете на ЕС. Разработките обхващат всички агломерации с над 2 000 е.ж. по отношение на отвеждане и пречистване на отпадъчни води и всички населени места с над 50 е.ж. по отношение на питейните води.
В резултат на изработените РПИП ще се дефинират конкретни обекти, които могат да бъдат реализирани в програмния период 2021 – 2027 г. с европейско финансиране. Осигуряването на европейски средства за изпълнение на обекти в някои от населените места ще даде възможност на ВиК операторите, чрез инвестиционните си програми за капиталови разходи, да реализират в по-голям обем дейности по изграждане на ВиК мрежи и в останалите малки населени места, обръща внимание министърът.
Петя Аврамова посочва, че в обслужваните от „ВиК Йовковци“ ООД селища регулярно се изпълняват редица мерки за намаляване на загубите, осигуряване на количество и качество и непрекъснатост на водоподаването, които включват ежегодна подмяна на участъци от водопроводната мрежа с най-голяма честота на авариите, обследване, прекъсване на незаконни връзки, монтиране на нови и подмяна на съществуващи водомери, монтиране на регулатори на налягането и др.
Поради намален дебит на водоизточниците в обслужваната от оператора територия в момента е наложен режим на водоснабдяване в общо 14 населени места в 8 общини от областта, като засегнатото население е общо 10 174 жители. Пет от тези населени места с общо 5 379 жители са в община Павликени.
Според подадена от ВиК оператора справка наложеният режим на водоподаване за с. Караисен, общ. Павликени, с население 1103 жители продължава, като се очаква той да продължи до края на месец септември.
При успешна реализация на проекта на Община Павликени „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Караисен“, финансиран по Програма „Развитие на селските райони“, ще се постигне намаляване на загубите, осигуряване на количество и качество на питейната вода, което ще доведе до намаляване на подаваните водни обеми към селото, подобряване на качеството на водоснабдителните услуги и ефективно използване на водния ресурс, посочва още регионалният министър.
Петя Аврамова информира още, че от страна на „ВиК Йовковци“ на заседание на Асоциацията по ВиК – Велико Търново е предложена за обсъждане възможността язовир „Александър Стамболийски“ да бъде използван за питейно водоснабдяване, с цел включването на големи повърхностни водоизточници за водоснабдяване в района на общините Павликени, Сухиндол, Свищов и Севлиево. Смяната на статута обаче изисква съвместните действия на няколко институции: Министерството на здравеопазването, Министерството на околната страна и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Към момента язовирът се стопанисва от „НЕК“ ЕАД за добиване на електроенергия и напояване. За използването му за питейно-битово водоснабдяване е необходимо да се извършат проучвания и анализи за качеството на водата, дейности по определяне на санитарно-охранителна зона на водоизточника и обезщетяването за отчуждаване на земите на най-вътрешния пояс I, прединвестиционни проучвания за изграждане на пречиствателни станции. Необходимо е също да се съобразят изискванията на Наредбата за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Министърът обръща внимание, че провеждането на съответните проучвания и анализи за качеството на водата, които сами по себе си отнемат значителен времеви и финансов ресурс, трябва по безспорен начин да докажат, че водата от язовир „Александър Стамболийски“ може да бъде използвана за питейни нужди, след което би могла да се процедира промяна на статута на язовира.


Ключови думи
Караисен вода Петя Аврамова
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати