Петък, 07 Oct 2022
            
Общество

Заповед на кмета на Горна Оряховица за въвеждане на временни противоепидемични мерки до 30 юни 2020 г.

  15.06.2020 14:25
Заповед на кмета на Горна Оряховица за въвеждане на временни противоепидемични мерки до 30 юни 2020 г.

З А П О В Е Д
№ 1929
гр. Горна Оряховица, 15.06.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, както и със Заповед № РД-01-337/13.06.2020г. на Министъра на здравеопазването  
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 15 юни 2020г. до 30 юни 2020г.:
    1. Преустановяват се присъствените учебните занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  Изключение от забраната се допуска по отношение на:
присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 година, както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020-2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи, директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 6 и съобразно указанията на ресорните министри.
2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови  групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция 1,5 м., при условията на т. 6 и съобразно указанията на ресорните министри.
 3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет при условията на т. 6 и съобразно указанията на ресорните министри.
4. Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и на открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) при условията на т. 6 и съобразно указанията на ресорните министри.
      5. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
6. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020г. на Министъра на здравеопазването.
7. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида, пенсионерски и читалищни клубове и клуб „Българско войнство“.
8. Дейностите на  Дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за бездомни лица и Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище на територията на гр. Горна Оряховица да се осъществяват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.
     9. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
     10. Да се провежда ежедневна дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки,.
     11. Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
12. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
     13. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани.
     14. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
 
Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
Препис от заповедта да се връчи на секретаря на общината, ресорните заместник-кметове, кметовете и кметските наместници на територията на община Горна Оряховица, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, началника на ДП НКЖИ, управителя  на „Общински пазари“ ЕООД, директора на ОП „Обреди“ и директорите на всички институции, предоставящи социални услуги на територията на Община Горна Оряховица,  и на директора на ОП „МДСИП“, директорите на детски градини и детски ясли на територията на Община Горна Оряховица.
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анелия Димитрова - секретар на община Горна Оряховица.
 
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

 


Ключови думи
заповед
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати