Четвъртък, 18 Мар 2021
            
Други

Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни с умствена изостаналост започва в Церова кория

  04.03.2020 15:43
Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни с умствена изостаналост започва в Церова кория

Първа копка за изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост ще бъде направена на 6 март от 10.30 ч. на ул. „Втора“ №26 в Церова кория. Комплексът се изгражда по ОП „Региони в растеж“, приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“.
Бенефициент по проекта е Община Велико Търново, а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 760 000,00 лв. Проектът започна на 4 февруари 2019 г. и трябва да приключи на 4 февруари 2021 г.
Основната му цел е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи. Това включва създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.
Предвижда се изграждане на 4 сгради ново строителство, всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико Търново. Архитектурно ще бъдат оформени в единен композиционен комплекс.
Общото за комплекса външно прилежащо пространство ще се оформи като паркова среда, с места за почивка и разходки. Предвижда се изграждане на обща кухня майка в изнесена пристройка към една от сградите, обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на потребителите.
Целевата група ползватели са заложените в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и са пълнолетни лица с умствена изостаналост и множествени увреждания.


Ключови думи
Церова кория
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати