Понеделник, 15 Мар 2021
            
Темида

Окръжна прокуратура – Велико Търново отчита нисък ръст на оправдателни присъди и на върнати от Съда дела

  29.03.2019 13:04
Окръжна прокуратура – Велико Търново отчита нисък ръст на оправдателни присъди и на върнати от Съда дела

Окръжният прокурор Емил Денев отчете дейността на Окръжна прокуратура – Велико Търново за 2018 година. Отчетното събрание се проведе в Съдебната палата, в присъствието на Иван Гешев - заместник на главния прокурор при ВКП, Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор и завеждащ Отдел 01„Специализиран“ при ВКП, Таня Недкова - и.ф. административен ръководител и апелативен прокурор на АПВТ,  Светослав Калчев – прокурор в АПВТ, Теодорина Димитрова - председател на Окръжен съд - Велико Търново, Георги Чамширов – председател на Административен съд – В. Търново, старши комисар Димитър Машов – директор на ОД МВР – В. Търново, Владимир Шомов - началник отдел „Досъдебно производство“ в ОД МВР - Велико Търново.
Окръжният прокурор Емил Денев представи резюме на годишния доклад с основните показатели, характеризиращи дейността на Прокуратурата през 2018 г.
Гешев и Арнаудова поздравиха ВТОП с отличните резултати, като подчертаха, че ВТОП миналата година не е имала нито едно оправдано лице, както и че няма нито едно върнато дело от съда, с което се нарежда на първо място в страната по тези показатели. Резултатите на прокурорите от съдебния окръг са много добри по нисък брой на оправдателните присъди и общ брой оправдани лица – общо 6 лица, което ги нарежда на четвърто място в страната /при най-много - СГП с 297 оправдани лица/. Окръгът  е сред първите и по друг много важен показател – нисък брой върнати дела от Съда –– 10 бр /СГП са със 287 броя/.

В доклада се посочиха основните акцента от дейността на Прокуратурата.
През 2018г. прокурорите са наблюдавали общо 5 621 досъдебни производства, от които образувани през годината  - 3 123  броя.
По досъдебните производства традиционно водещо място и през 2018 г.  заемат престъпленията против собствеността – 1 082 броя. На второ място са общоопасните престъпления – 1 079 броя, а на трето - престъпленията против личността –  355 броя.
Като положителна се запазва тенденция за съкращаване на сроковете, в които протича съдебното производство, което се дължи на подобреното качество на разследването и на внесените обвинителни актове. В едномесечен срок, в съдебния район  са решени 5 391 броя преписки от общо решени 5 398 броя.  Бързите производства са 905 броя /16,1%/. 
    В Съда са внесени 929 прокурорски акта срещу 993 лица. От тях обвинителните актове са 436 броя, срещу 471 лица.     Споразуменията са 353 броя срещу 380 лица. Предложенията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК са 140 броя, срещу 142 лица.
По искане на прокурорите спрямо 82 лица е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, а на 14 лица е определена „Домашен арест”.
Осъдените и санкционирани лица са 1023 бр.,  като  999 бр. са с влязъл в сила съдебен акт. Наблюдава се тенденцията за  увеличаване на броя на осъдените и санкционирани лица спрямо предходния отчетен период и увеличаване на броя на решените дела по реда на съкратеното съдебно следствие.
През отчетния период прокурорите от ОП-Велико Търново са взели участие в общо 571 бр. административни дела, като приоритет на работата по надзора за законност е проверка дейността на местното самоуправление и администрация, съсредоточена върху подзаконовите нормативни актове на общинските съвети – наредби и правилници.
Запазва се тенденцията на непрекъснато увеличаване на входящите преписки с международен елемент, като значително по-големия брой са получени молби за правна помощ. През отчетния период в съдебния окръг са изготвени и изпратени 33 молби за правна помощ, a са получени 74. Изпълнение са 5 бр. ЕЗА и са издадени 16 ЕЗА, преимуществено по присъди.
В прокуратурите в съдебния окръг са постигнати отлични резултати, касаещи срочността за привеждане на влезлите в сила присъди.
Окръжна прокуратура Велико Търново няма върнати дела от Съда поради допуснати нарушения на процесуалните правила.


Ключови думи
Емил Денев
0 Коментари
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати